Definition

Är andra tillgångar i näringsverksamheten än:

  • - lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar,

  • - inventarier,

  • - patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter.

Lagrum

25 kap. 3 § IL

Kommentar

Klassificeringen av tillgångar styrs enbart av skatteregler och det spelar därmed ingen roll hur tillgången har behandlats i bokföringen.

Delägarrätter är oftast kapitaltillgångar, men om de ingår i en värdepappershandel är de lagertillgångar.

Fastigheter och näringsbostadsrätter är oftast kapitaltillgångar; i vissa fall kan de vara lagertillgångar på grund av att de ingår i en handel med fastigheter eller på grund av reglerna om byggnadsrörelse.

Tänk på

En tillgång som i bokföringen är klassificerad som lager kan vara en kapitaltillgång skattemässigt.

Bokföring

Utgifter och inkomster från kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgifter och inkomster ska periodiseras.