Definition

En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1992.

Lagrum

57 kap. 26-35 §§ IL

Kommentar

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar anskaffade före år 1992 får ett justerat kapitalunderlag användas. Kapitalunderlaget är skillnaden mellan värdet på tillgångarna och skulderna i företaget vid utgången av det beskattningsår som taxerades år 1993. Taxerades företaget inte år 1993 använder man värdet vid 1992 års taxering i stället. Hur olika tillgångar ska värderas när kapitalunderlaget beräknas framgår av 27-31 §§ IL.

Av 32-35 §§ framgår bl.a. att kapitalunderlaget ska minskas om utdelning sker med ett belopp som överstiger nettovinsten enligt fastställd balansräkning eller koncernbalansräkning. Kapitalunderlaget ska även minskas med belopp som betalas ut i samband med nedsättning av aktiekapitalet.