Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kassaregister

Definition

Kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering och försäljning av varor och tjänster.

Lagrum

7 kap. 3-4 §§, 39 kap. 4-10 och 17 §§ SFL

9 kap. 2-4 §§ SFF

Kommentar

Den som i sin näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller betalning med kontokort eller liknande ska registrera all försäljning i ett certifierat kassaregister. Vid försäljningstillfället ska ett, ur kassaregistret framställt, kassakvitto tas fram och erbjudas kunden.

Med kontant betalning jämställs presentkort, pantkvitton och betalning mot olika kuponger. Med kortbetalning jämställs alla typer av elektroniska betalningar, t.ex. betalning med Swish och sms-betalningar.

Kontant försäljning som dokumenteras genom att en faktura upprättas samtidigt, s.k. kontantfaktura, behöver inte registreras i kassaregistret under förutsättning att de regler som gäller för bokföring av fakturor följs. Skatteverket anser att det innebär att kontantfakturan ska innehålla samtliga uppgifter som en verifikation ska innehålla enligt huvudregeln i 5 kap. 7 § BFL. Vidare ska kontantfakturan ha ett löpnummer och betalningen ska vara bokförd senast påföljande arbetsdag.

Lagen innehåller ett antal undantag från kravet på att använda kassaregister. Skyldigheten gäller inte för den som

 • - i obetydlig omfattning säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller betalning med kontokort,

 • - driver en verksamhet som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen,

 • - bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),

 • - säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,

 • - säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller liknande eller i en automatiserad affärslokal, eller

 • - anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av vissa automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

Vidare har Skatteverket föreskrivit att undantag från att använda kassaregister ska gälla för

 • - obemannad försäljning, dvs. försäljning där köparen sköter betalningen utan att försäljningen övervakas av säljaren

 • - bingospel som sker med tillstånd enligt lotterilagen

 • - ATG, Svenska Spel och Ticnet, eftersom försäljningen registreras i särskilda terminalsystem

 • - vissa lotterier som får anordnas utan tillstånd enligt lotterilagen, t.ex. tombola.

Med kontantförsäljning i obetydlig omfattning avses normalt en försäljning som inte överstiger fyra prisbasbelopp. Säsongsbetonad försäljning ska vid bedömningen inte räknas om till årsförsäljning. Med obetydlig omfattning räknas även försäljning i ett företag som sker i rena undantagsfall och som är av liten omfattning i förhållande till företagets totala omsättning. Försäljning som sker under fler än 12 dagar under ett år eller överstiger 2 procent av omsättningen anses normalt inte utgöra försäljning i obetydlig omfattning.

Skatteverket har även en möjlighet att i enskilda fall bevilja undantag från skyldigheten att använda kassaregister. För det krävs att behovet av tillförlitlig skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt eller om en viss skyldighet är oskälig.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:24) framgår att kravet på tillförlitlig skattekontroll bör anses vara uppfyllt om

 • - ingen person med ägarinflytande, eller någon närstående, deltar i kassaredovisningen eller i den löpande bokföringen,

 • - företaget har en tydlig arbets- och ansvarsfördelning för kassaredovisningen, och

 • - företaget har interna kontrollrutiner som säkerställer en korrekt kassaredovisning.

Behovet av tillförlitlig skattekontroll bör - enligt Skatteverket - även anses vara uppfyllt om företaget ingår i en kedja av företag, där företagens samtliga kassaregister ingår i ett gemensamt system och där det finns centrala rutiner som säkerställer att de enskilda företagens kassaredovisningar är korrekta.

Den som är skyldig att använda kassaregister i sin verksamhet ska lämna uppgift till Skatteverket om de kassaregister som finns i verksamheten. Förändringar av tidigare lämnade uppgifter om kassaregister ska lämnas inom två veckor efter det att förändringen inträffade.

Kontrollavgift

Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift om den som är skyldig att använda kassaregister

 • - inte fullgör denna skyldighet, eller

 • - inte har lämnat uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten.

Det innebär att Skatteverket kan ta ut kontrollavgift när

 • - företaget saknar kassaregister trots att sådant ska användas,

 • - kassaregistret inte uppfyller föreskrivna krav,

 • - företaget inte registrerar en försäljning eller annan användning av kassaregistret,

 • - företag registrerar en försäljning felaktigt,

 • - företaget inte tar fram och erbjuder kunden kvitto,

 • - kvittot saknar eller innehåller felaktiga uppgifter,

 • - företaget inte bevarar uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot, eller

 • - företaget inte har anmält kassaregistret eller förändring av sitt innehav.

Kontrollavgiften uppgår till 12 500 kr per kontrolltillfälle. Det tas dock bara ut en kontrollavgift även om det finns flera brister. Om en ny överträdelse av reglerna görs inom ett år från det att beslut om den senaste kontrollavgiften meddelats tas en förhöjd kontrollavgift på 25 000 kr ut.

Rättspraxis

HFD 2011 ref. 68

Ett företag undantogs inte från skyldigheten att använda kassaregister då tillförlitliga underlag för skattekontroll inte förelåg.

HFD 2016 ref. 81

Det ansågs inte oskäligt att ta ut kontrollavgift, trots att all försäljning registrerats i kassaregistret, då 5 av 16 kunder inte erbjudits kvitto.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%