Definition

Ett skattemässigt begrepp som gör det möjligt att utjämna de skattepliktiga resultaten mellan två företag.

Lagrum

35 kap. IL

Kommentar

I ett aktiebolag kvittas alla intäkter mot alla kostnader och aktiebolaget har bara ett skattemässigt resultat. Möjligheten att använda koncernbidrag finns för att det ska gå att dela upp ett företag och lägga olika verksamheter i olika företag utan att skatten ökar. Det ska gå att kvitta överskott mot underskott under samma beskattningsår. Koncernbidrag finns bara skatterättsligt; civilrättsligt är koncernbidrag antingen utdelning eller tillskott.

För att få avdrag med koncernbidrag krävs att det finns en inkomstöverföring; ett koncernbidrag får inte vara en ersättning för en vara eller tjänst.

Det finns ingen begränsning i hur stort koncernbidraget får vara, det kan leda till ett underskott hos givaren.

Allmänna förutsättningar för att kunna lämna koncernbidrag

Följande företag kan ge och ta emot koncernbidrag:

 • - svenska aktiebolag,

 • - svenska ekonomiska föreningar,

 • - svenska sparbanker,

 • - svenska ömsesidiga försäkringsföretag,

 • - svenska stiftelser,

 • - svenska ideella föreningar som inte omfattas av undantagen från skattskyldighet i 7 kap. IL.

På grund av att investmentföretag och privatbostadsföretag beskattas enligt särskilda regler är de uteslutna från möjligheten till koncernbidrag.

Ett utländskt bolag inom EES behandlas som ett svenskt företag i reglerna om koncernbidrag. Det krävs att det utländska bolaget är skattskyldigt i Sverige för verksamhet som koncernbidraget är hänförligt till.

För att det ska vara möjligt att ge koncernbidrag krävs att moderbolaget äger mer än 90 procent av kapitalet.

Det krävs att det sker inkomstöverföring mellan bolagen, tidigare var detta inget som framgick av lagtexten utan styrdes av praxis. Sedan den 1 januari 2017 finns både kravet på inkomstöverföring och när den senast ska ha skett i lagtexten. Inkomstöverföringen måste ske senast den dag som företaget ska lämna inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen. Enligt tidigare praxis skulle inkomstöverföringen ske senast i samband med den först fastställda årsredovisningen. Det gick inte att komma in med en ny årsredovisning genom ett ändrat bokslut.

Koncernbidrag är avdragsgillt även om koncernbidraget tas tillbaka genom till exempel ett tillskott i samma bokslut.

Koncernbidrag ska redovisas öppet i inkomstdeklarationen för givare och mottagare ett beskattningsår som har samma deklarationsinlämningstidpunkt enligt skatteförfarandelagen.

Att ge koncernbidrag till ett företag för att flytta underskottet inför en avyttring av företaget kan omfattas av lagen mot skatteflykt. Om man släcker ut underskottet och därmed behåller det inom koncernen för att kunna avyttra företaget året efter anses det strida mot koncernbidragsreglernas syfte.

I praxis har man konstaterat att det i vissa fall ska gå att ge koncernbidrag till företag inom EES trots att de inte är skattskyldiga i Sverige. Denna praxis har medfört att Sverige infört reglerna om koncernavdrag.

Koncernbidrag mellan moderbolag och dotterbolag

Dotterbolaget ska ägas till mer än 90 procent av kapitalet under hela moderbolagets och dotterbolagets beskattningsår. Om dotterbolaget börjat bedriva näringsverksamhet av något slag räcker det med att aktierna ägts från den tidpunkten. Det innebär att ett moderbolag har koncernbidragsrätt till ett nybildat dotterbolag eller ett bolag man köpt från någon som bildar företag (lagerbolag). Om man däremot köpt ett bolag som tidigare bedrivit rörelse har man inte koncernbidragsrätt första året. Man har inte heller koncernbidragsrätt det år som ett dotterbolag säljs.

Mottagaren av koncernbidraget får inte ha hemvist i en annan stat, om det inte är ett företag inom EES som är skattskyldigt i Sverige. Näringsverksamheten får inte heller vara undantagen från beskattning enligt ett skatteavtal. Dessa krav finns för att ett koncernbidrag måste kunna beskattas i Sverige.

En utdelning från dotterbolaget till moderbolaget måste vara skattefri för att det ska gå att ge koncernbidrag. Denna bestämmelse finns för att det inte ska gå att kringgå skatteplikten på utdelning genom ett koncernbidrag. En utdelning är skattepliktig om aktierna i dotterbolaget är lageraktier.Det kan inträffa om moderbolaget bedriver byggnadsrörelse.

Koncernbidrag mellan systerföretag

Om man uppfyller alla övriga krav går det att ge koncernbidrag direkt mellan dotterföretag till samma moderbolag. För att koncernbidraget inte ska leda till att moderbolaget hamnar i en bättre situation ska någon av följande situationer vara uppfylld:

 1. moderföretaget är ett investmentföretag,

 2. utdelning under beskattningsåret från det dotterföretag som ger koncernbidraget är skattefri,

 3. utdelning under beskattningsåret från det dotterföretag som tar emot koncernbidraget är skattepliktig.

Dessa krav gör att det inte går att kringgå utdelningsreglerna eller hamna i en bättre skattemässig situation. Om kraven uppfylls går det att ge koncernbidrag direkt mellan systerföretagen.

Fusionsregeln

Ett koncernbidrag från ett moderbolag till ett företag är avdragsgillt om företaget genom en eller flera fusioner skulle kunna gå upp i moderbolaget. En fusion anses kunna genomföras om moderbolaget äger mer än 90 procent av kapitalet. Även de allmänna villkoren måste vara uppfyllda.

Regeln gör det möjligt för ett moderbolag att ge koncernbidrag, men skapar ingen möjlighet att ta emot koncernbidrag från samma företag.

Slussningsregeln

Om det är möjligt att ge ett koncernbidrag genom att det slussas vidare genom koncernen till ett företag, är det möjligt att ge koncernbidraget direkt till det företaget. Varje led måste prövas självständigt.

Koncernbidrag vid omstrukturering

Det är inte ovanligt att ett moderbolag säljer ett dotterbolag till ett annat företag inom koncernen. Detta för att skapa en organisation som är bättre lämpad för verksamheten. Den nya ägaren kommer då inte uppfylla kravet på att det ska vara ägt under hela beskattningsåret. För att göra det möjligt att omstrukturera inom koncerner utan att förlora koncernbidragsrätten har en särskild lagregel införts. Om det gick att ge och ta emot koncernbidrag före ägarförändringen ska man ha rätt till koncernbidrag även efter ägarförändringen.

Koncernbidrag vid likvidation

För att göra det möjligt att ge koncernbidrag till ett företag det år som likvidationen avslutas har lagtexten ändrats. På grund av likvidationen kan det företag som likvideras ha en annan deklarationstidpunkt än övriga företag i koncernen. Man har därför lagt till att det ska gå att ge och ta emot koncernbidrag om företaget har en annan deklarationstidpunkt om detta beror på att företagets bokföringsskyldighet har upphört.

Skatteverket anser dock att det inte går att ge och ta emot koncernbidrag under likvidationsåret, detta på grund av bestämmelsen att ägandet ska bestå hela givarens och mottagarens beskattningsår.

Ändring av koncernbidrag genom omprövning av deklarationen

Ett koncernbidrag är en skattemässig disposition och den kan ändras genom omprövning av deklarationen. En inkomstöverföring i form av ett koncernbidrag är civilrättsligt antingen en utdelning eller ett tillskott. Det krävs att inkomstöverföringen finns i räkenskaperna för det beskattningsår som koncernbidraget är hänförligt till.

Tänk på

När koncernbidraget går från dotterbolag till moderbolag måste det rymmas inom utdelningsbara medel.

Deklaration

Tidigare skulle koncernbidrag redovisas över balansräkningen. Det fanns då ett behov att dra av och ta upp koncernbidraget i de skattemässiga justeringarna. Rutorna finns kvar trots att koncernbidrag nu enligt redovisningsreglerna ska redovisas i resultaträkningen.

Om koncernbidraget redovisats över eget kapital dras det av skattemässigt:

 • - för mottagaren i INK2 ruta 4.6 c,

 • - för givaren i INK2 ruta 4.4 a.

Bokföring

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen hos givare och mottagare.

Rättspraxis

RÅ 2001 ref. 21 II

Koncernbidrag till ett företag inför en försäljning har ansetts omfattas av lagen mot skatteflykt.

RÅ 2004 not. 122

Koncernbidrag är avdragsgillt även om företaget i samma bokslut lämnar tillbaka koncernbidraget genom till exempel ett tillskott.

HFD 2018 ref. 59

Ett koncernbidrag som skapar underskott inför en koncernintern omstrukturering har inte ansetts omfattas av lagen om skatteflykt. Bolagen har fortfarande tillhört samma koncern efter omstruktureringen.