Definition

Innebär att den som förvärvar egendom genom arv, gåva, testamente, bodelning eller liknande inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Lagrum

44 kap. 21 § IL

Kommentar

Kontinuitetsprincipen gäller som huvudregel vid benefika fång. För delägarrätter och fordringsrätter m.m. innebär det att förvärvarens anskaffningsutgift blir det omkostnadsbelopp som skulle använts om den tidigare ägaren avyttrat tillgångarna den dag då äganderätten övergår.

Tänk på

Reglerna i nämnda 44 kap. 21 § IL slår fast att skattemässig kontinuitet gäller vid kapitalvinstberäkningen. Bestämmelser om kontinuitet finns även i separata paragrafer i fåmansföretagsreglerna och gäller då bara där det särskilt anges.