Definition

Löpande skuldebrev som kan bytas ut mot aktier.

Lagrum

48 kap. 3 § IL

15 kap. ABL

Kommentar

Konvertibler är löpande skuldebrev som ett aktiebolag ger ut mot betalning. Det vanligaste är att aktieägarna har företrädesrätt att teckna konvertiblerna och erhåller då teckningsrätter. Vill aktieägaren inte delta i emissionen av konvertibler kan teckningsrättena säljas.

En konvertibel ger innehavaren en rättighet eller en skyldighet att omvandla hela eller en del av sin fordran till aktier i bolaget.

Konvertibla skuldebrev löper med en fast ränta. En särskild typ av konvertibla skuldebrev är konvertibla vinstandelsbevis. För dessa är hela eller delar av räntan beroende av bolagets resultat och utdelning.

Räntan på konvertibeln beskattas löpande. Konvertibler som inte byts mot aktier löses in och beskattning sker då enligt reglerna för delägarrätter. Konvertering till aktier utlöser ingen beskattning.