Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Konvertibler

Definition

Löpande skuldebrev som kan bytas ut mot aktier.

Lagrum

48 kap. 3 § IL

15 kap. ABL

Kommentar

Konvertibler är löpande skuldebrev som ett aktiebolag ger ut mot betalning. Det vanligaste är att aktieägarna har företrädesrätt att teckna konvertiblerna och erhåller då  teckningsrätter. Vill aktieägaren inte delta i emissionen av konvertibler kan teckningsrättena säljas.

En konvertibel ger innehavaren en rättighet eller en skyldighet att omvandla hela eller en del av sin fordran till aktier i bolaget.

Konvertibla skuldebrev löper med en fast ränta. En särskild typ av konvertibla skuldebrev är konvertibla vinstandelsbevis. För dessa är hela eller delar av räntan beroende av bolagets resultat och utdelning.

Räntan på konvertibeln beskattas löpande. Konvertibler som inte byts mot aktier löses in och beskattning sker då enligt reglerna för delägarrätter. Konvertering till aktier utlöser ingen beskattning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%