Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kostförmån  meal benefit

Definition

Förmån av fria eller subventionerade måltider på arbetsplatsen, externa kurser, studieresor, konferenser, kongresser etc.

Lagrum

11 kap. 2 § och 61 kap. 3 § IL

Kommentar

Förmån av fri kost är normalt skattepliktig för den anställde. En förutsättning för beskattning är dock att den anställde ätit måltiden. Själva tillhandahållandet utlöser alltså ingen beskattning. För att kostförmån ska föreligga krävs att arbetsgivaren subventionerat måltiden till någon del. Har den anställde betalat marknadspriset uppkommer ingen förmån.

Kostförmån värderas schablonmässigt. Fri kost för en hel dag ska beräknas till ett belopp - avrundat till närmaste femtal kronor - som motsvarar 250 procent av genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. Förmånsvärdet för lunch eller middag är 40 procent och för frukost 20 procent av kostförmånsvärdet för hel dag.

Skatteverket har i en föreskrift (SKVFS 2018:15) fastställt schablonvärdena som ska gälla för kostförmån under beskattningsåret 2019:

Helt fri kost (tre måltider)245 kr (235 kr för 2018)
Fri lunch eller middag98 kr (94 kr för 2018)
Fri frukost49 kr (47 kr för 2018)

Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter med schablonvärdena som underlag. Arbetsgivaren har dock full avdragsrätt för kostnaderna för den fria kosten.

Förmånsvärdet ska sättas ned med belopp som den anställde betalar kontant eller genom nettolöneavdrag. Betalar den anställde ett belopp motsvarande hela schablonbeloppet uppkommer ingen förmån.

Om arbetsgivaren subventionerar en måltid beräknas förmånen alltid utifrån schablonvärdena. Det gäller även om marknadsvärdet för måltiden understiger schablonvärdet.

Exempel:

En arbetsgivare köper in luncher för 75 kr (= marknadsvärdet). De anställda betalar 60 kr till arbetsgivaren för lunchen. Förmånsvärdet beräknas då till 38 kr (98-60). Om de anställda hade betalat 75 kr hade det inte uppstått någon skattepliktig förmån.

Undantag från kostförmån

Det finns ett antal situationer där fria måltider inte förmånsbeskattas.

Fri kost på allmänna transportmedel och fri hotellfrukost medför ingen kostförmån om den fria kosten ingår obligatoriskt i priset för transporten eller övernattningen. Måltider i samband med representation är också undantagna från förmånsbeskattning.

Ytterligare exempel när måltiderna är skattefria är fri eller subventionerad skolmåltid eller pedagogisk måltid för annan personal vid skola eller daghem, och fri eller subventionerad måltid för vårdpersonal med tillsynsskyldighet för senildementa.

Måltider i personalrestaurang

Om arbetsgivaren har en personalrestaurang som drivs på marknadsmässiga villkor och de anställda betalar minst självkostnadspriset uppkommer ingen kostförmån även om priset understiger schablonvärdet.

Att restaurangen bedrivs på marknadsmässiga villkor innebär att arbetsgivaren inte får subventionera verksamheten. Är restaurangen inrymd i arbetsgivarens lokaler ska t.ex. en marknadsmässig hyra belasta restaurangdelen.

Justering av kostförmånsvärde

Värdet av kostförmån ska justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Tänk på

Om en anställd får fri kost under en tjänsteresa ska den anställde beskattas för kostförmån och dessutom ska det skattefria traktamentet reduceras. Det uppfattas ofta som att den anställde blir beskattad två gånger för den fria kosten.

Kostförmån och reduktion av traktamentet är dock två skilda saker. Kostförmånen påförs för att den anställde gjort en inbesparing i sina normala levnadskostnader. Traktamentet är till för att täcka ökade levnadskostnader för t.ex. måltider i samband med tjänsteresor. Får den anställde fri kost har han/hon inga ökade levnadskostnader och därför ska traktamentet reduceras.

Rättspraxis

RÅ 1992 ref. 108

En anställd som kunde visa att hon inte ätit måltiden som erbjöds blev inte beskattad för kostförmån.

 

traktamente

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%