Definition

Det belopp som ett företag tvingas återlägga till beskattning på grund av reglerna om generell räntebegränsning.

Lagrum

24 kap. 26 § IL

Kommentar

Kvarstående negativt räntenetto kan sparas sex år efter det år som det kvarstående räntenettot uppstod. Det kvarstående negativa räntenettot kan kvittas mot årets avdragsunderlag. Det är alltid det äldsta kvarstående negativa räntenettot som dras av först.

Vid en ägarförändring upphör rätten att utnyttja kvarstående negativa räntenetton. Det gäller ägarförändringar där ett företag får bestämmande inflytande över ett annat företag och därmed ingår i samma koncern. Kvarstående negativa räntenetton i företag som redan före ägarförändringen ingick i samma koncern begränsas inte.