Definition

Näringsfastighet som består av brukningsmark.

Lagrum

4 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen

13 kap. 1 § 3 st IL

Kommentar

En lantbruksenhet är enligt fastighetstaxeringslagen en taxeringsenhet som omfattar ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, och skogligt impediment.

Eftersom en lantbruksenhet per definition är en näringsfastighet så innebär redan innehavet av lantbruksenheten att näringsverksamhet bedrivs. Inkomst från en näringsfastighet kan även beskattas hos en arrendator.

Rättspraxis

RÅ 1987 ref. 11

En person ansågs som brukare av en jordbruksfastighet med stöd av ett muntligt arrendeavtal.