Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Ledningar

Definition

Anordningar för att transportera el, gas, vatten eller liknande.

Lagrum

19 kap. 20 § IL

Kommentar

Ledningar för vatten, el, gas, avlopp och liknande kan nyttjas både av näringsverksamheten och för fastighetens allmänna användning. Om ledningarna används för näringsverksamheten kan man göra en proportionering och hänföra delar av utgifterna till byggnadsinventarier. Om ledningarna till mer än 75 procent används i näringsverksamheten kan man hänföra samtliga utgifter för ledningarna till byggnadsinventarier.

Tänk på

På grund av de stora skillnaderna i avskrivningstid är det värdefullt att undersöka om ledningar kan klassificeras som byggnadsinventarier och skrivas av enligt reglerna för inventarier.

I en bostadsbyggnad kan det inte finnas några byggnadsinventarier.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattepliktiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för ledningar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.