Definition

Periodiskt belopp som från viss bestämd tidpunkt betalas ut antingen under en persons återstående livstid eller under viss bestämd tidsperiod.

Lagrum

8 kap. 15 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 37-39 §§ och 44 kap. 35-37 §§ IL

Kommentar

Begreppet livränta är inte definierat i lagen, men det kan karaktäriseras som ett periodiskt belopp som från viss bestämd tidpunkt betalas ut antingen under en persons återstående livstid eller under viss bestämd tidsperiod.

Livränta som betalas ut från försäkringar på grund av olycksfall eller sjukdom beskattas som inkomst av tjänst. Beloppet beskattas bara till viss del och den skattepliktiga delen reduceras med hänsyn till den skattskyldiges ålder. För äldre personer är den skattepliktiga delen mindre. Detta gäller livränta som utgår på grund av andra försäkringar än trafikförsäkring, ansvarsförsäkring, obligatorisk försäkring enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller arbetsskadeförsäkring enligt socialförsäkringsbalken.

Andra livräntor på grund av personskada är endast skattepliktiga till den del de avser ersättning för förlorad inkomst som skulle varit skattepliktig eller för förlorat underhåll.

Livränta som inte utgår för personskada är skattepliktig i sin helhet.

Livränta kan också utgå i samband med avyttring av tillgångar, så kallad egendomslivränta. Egendomslivränta kan vara livsvarig eller tidsbegränsad. Beskattningen är beroende av hur räntan ska beräknas. Antingen beskattas egendomslivränta i sin helhet vid kapitalvinstberäkningen eller så beskattas en del vid kapitalvinstberäkningen och en del som ränta i takt med utbetalningen.