Definition

Summan av kontant ersättning som lämnats till de anställda i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret.

Lagrum

57 kap. 17-18 §§ IL

Kommentar

Det är bara kontant ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren som får räknas med i löneunderlaget. Skattepliktiga förmåner ingår inte i löneunderlaget. Motsvarande ersättning till arbetstagare i dotterföretag inom EES får också räknas med, liksom sådan ersättning som är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av sexmånaders- eller ettårsregeln eller pga. bestämmelse i skatteavtal.

Skatteverket anser att även ersättning som lämnas från företag i tredje land till anställda som beskattas i Sverige får ingå (ställningstagande 090603, dnr: 131 476678-09/111). Ersättning som lämnas till arbetstagare i tredje land som inte beskattas i Sverige får däremot inte ingå i löneunderlaget.

Det finns inget krav på att dotterföretaget måste vara ett fåmansföretag, även löner i ett dotterföretag vars aktier är marknadsnoterade får ingå i löneunderlaget.

Om ett företag blev ett fåmansföretag året innan beskattningsåret får löner för hela det året räknas med i löneunderlaget, alltså även för tid då företaget inte var ett fåmansföretag (SKV:s ställningstagande 100408, dnr: 131 218238-10/111).

Kostnadsersättningar ingår inte i löneunderlaget då dessa normalt ska dras av. Belopp som ska beskattas i inkomstslaget tjänst med stöd av 3:12-reglerna ingår inte heller, liksom ersättningar som täcks av statliga bidrag för lönekostnader.

Skatteverket anser (ställningstagande 091116, dnr: 131 764318-09/111) att skattepliktig bilersättning och skattepliktig traktamentsersättning ska ingå i löneunderlaget. Däremot ingår inte utbetald direktpension eller ersättning till semesterkassa. Styrelsearvode undantas, då styrelseledamoten är att betrakta som uppdragstagare och inte som arbetstagare.

Är ett dotterföretag inte helägt ska bara så stor del av lönerna som motsvaras moderföretagets andel räknas med. Har moderföretaget bara ägt dotterföretaget under en del av året får bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med.

Vid beräkning av löneunderlag definieras dotterföretag som ett företag där moderbolaget, direkt eller indirekt, innehar mer än 50 procent av kapitalet. Är dotterföretaget ett handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person krävs det att moderföretaget, direkt eller indirekt, äger samtliga andelar i företaget.

Deklaration

Kvalificerade andelar deklareras på blankett K10.

Rättspraxis

RÅ 2007 ref. 59

Ersättningar till anställda i en filial i tredje land får inte räknas med i löneunderlaget.

SRN 2009-12-10, dnr: 47-09/D

Differentierad utdelning för att utnyttja löneunderlaget var inte skatteflykt.

SRN 2012-01-24, dnr: 124-11/D

Ersättning till arbetstagare i dotterföretag vars aktier är noterade ingår i löneunderlaget.