Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Löneunderlag

Definition

Summan av kontant ersättning som lämnats till de anställda i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret.

Lagrum

57 kap. 17-18 §§ IL

Kommentar

Det är bara kontant ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren som får räknas med i löneunderlaget. Skattepliktiga förmåner ingår inte i löneunderlaget. Motsvarande ersättning till arbetstagare i dotterföretag inom EES får också räknas med, liksom sådan ersättning som är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av sexmånaders- eller ettårsregeln eller pga. bestämmelse i skatteavtal.

Skatteverket anser att även ersättning som lämnas från företag i tredje land till anställda som beskattas i Sverige får ingå (ställningstagande 090603, dnr: 131 476678-09/111). Ersättning som lämnas till arbetstagare i tredje land som inte beskattas i Sverige får däremot inte ingå i löneunderlaget.

Det finns inget krav på att dotterföretaget måste vara ett fåmansföretag, även löner i ett dotterföretag vars aktier är marknadsnoterade får ingå i löneunderlaget.

Om ett företag blev ett fåmansföretag året innan beskattningsåret får löner för hela det året räknas med i löneunderlaget, alltså även för tid då företaget inte var ett fåmansföretag (SKV:s ställningstagande 100408, dnr: 131 218238-10/111).

Kostnadsersättningar ingår inte i löneunderlaget då dessa normalt ska dras av. Belopp som ska beskattas i inkomstslaget tjänst med stöd av 3:12-reglerna ingår inte heller, liksom ersättningar som täcks av statliga bidrag för lönekostnader.

Skatteverket anser (ställningstagande 091116, dnr: 131 764318-09/111) att skattepliktig bilersättning och skattepliktig traktamentsersättning ska ingå i löneunderlaget. Däremot ingår inte utbetald direktpension eller ersättning till semesterkassa. Styrelsearvode undantas, då styrelseledamoten är att betrakta som uppdragstagare och inte som arbetstagare.

Är ett dotterföretag inte helägt ska bara så stor del av lönerna som motsvaras moderföretagets andel räknas med. Har moderföretaget bara ägt dotterföretaget under en del av året får bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med.

Vid beräkning av löneunderlag definieras dotterföretag som ett företag där moderbolaget, direkt eller indirekt, innehar mer än 50 procent av kapitalet. Är dotterföretaget ett handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person krävs det att moderföretaget, direkt eller indirekt, äger samtliga andelar i företaget.

Deklaration

Kvalificerade andelar deklareras på blankett K10.

Rättspraxis

RÅ 2007 ref. 59

Ersättningar till anställda i en filial i tredje land får inte räknas med i löneunderlaget.

SRN 2009-12-10, dnr: 47-09/D

Differentierad utdelning för att utnyttja löneunderlaget var inte skatteflykt.

SRN 2012-01-24, dnr: 124-11/D

Ersättning till arbetstagare i dotterföretag vars aktier är noterade ingår i löneunderlaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%