Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Marköverföring

Definition

Äganderätten till mark ändras genom någon typ av fastighetsbildningsåtgärd.

Lagrum

45 kap. 5 § IL

Kommentar

En fastighet består av mark och de fastighetstillbehör som tillhör fastigheten. Äganderätten till fastigheten kan föras över med ett benefikt fång, till exempel gåva, eller ett oneröst fång, till exempel köp. Vid onerösa fång ska man göra en kapitalvinstberäkning, det är viktigt att ta ställning till om det är en näringsfastighet eller en privatbostadsfastighet för att kunna avgöra hur den ska beskattas. Vid en överlåtelse av näringsfastighet ska eventuella värdeminskningsavdrag återläggas till beskattning.

Mark kan även föras över genom en fastighetsbildningsåtgärd, till exempel fastighetsreglering. Om det kontanta vederlaget understiger 5 000 kronor ska det inte göras någon kapitalvinstberäkning.

Vid klyvning delas ett samägande av en fastighet upp på olika fastigheter där varje ägare får en egen fastighet. Även vid klyvning ska det ske en kapitalvinstberäkning bara om vederlaget överstiger 5 000 kronor.

Deklaration

Om det bokförda resultatet vid en avyttring av en fastighet skiljer sig från det skattemässiga justeras resultatet i INK2 och INK4 ruta 4.10.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.