Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Marköverföring

Definition

Äganderätten till mark ändras genom någon typ av fastighetsbildningsåtgärd.

Lagrum

45 kap. 5 § IL

Kommentar

En fastighet består av mark och de fastighetstillbehör som tillhör fastigheten. Äganderätten till fastigheten kan föras över med ett benefikt fång, till exempel gåva, eller ett oneröst fång, till exempel köp. Vid onerösa fång ska man göra en kapitalvinstberäkning, det är viktigt att ta ställning till om det är en näringsfastighet eller en privatbostadsfastighet för att kunna avgöra hur den ska beskattas. Vid en överlåtelse av näringsfastighet ska eventuella värdeminskningsavdrag återläggas till beskattning.

Mark kan även föras över genom en fastighetsbildningsåtgärd, till exempel fastighetsreglering. Om det kontanta vederlaget understiger 5 000 kronor ska det inte göras någon kapitalvinstberäkning.

Vid klyvning delas ett samägande av en fastighet upp på olika fastigheter där varje ägare får en egen fastighet. Även vid klyvning ska det ske en kapitalvinstberäkning bara om vederlaget överstiger 5 000 kronor.

Deklaration

Om det bokförda resultatet vid en avyttring av en fastighet skiljer sig från det skattemässiga justeras resultatet i INK2 och INK4 ruta 4.10.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%