Definition

Make som med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter inte har en ledande ställning i näringsverksamheten.

Lagrum

60 kap. 5 § IL

Kommentar

Enligt lagtexten är en make företagsledande om denna med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter har en ledande ställning i näringsverksamheten. Motsatsvis anses då en make som inte har en sådan ledande ställning som medhjälpande make.

När en make är företagsledande är huvudregeln att denne ska beskattas för hela överskottet. Medhjälpande make får dock ta upp ett belopp (före avsättning för egenavgifter) som motsvarar marknadsmässig ersättning för dennes arbete.

Skatteverket anser (SKV A 2004:23) att uppgift om hur ersättningen har beräknats bör lämnas i deklarationen om ersättningen överstiger 90 kr/timme efter avsättning för egenavgifter.

Om den medhjälpande maken har satsat kapital i verksamheten får han/hon även ta upp skälig ränta på satsat kapital.