Definition

Inbetalda insatser i en ekonomisk förening.

Lagrum

13 kap. 7 §, 44 kap. 5 § och 48 kap. 2 § IL

Kommentar

Medlemsinsatserna i en ekonomisk förening är bundet eget kapital. Det motsvaras av aktiekapitalet i ett aktiebolag. Till skillnad mot aktiebolag finns det inget minimibelopp för att starta en ekonomisk förening. Medlemsinsatserna kan ökas genom överföring av fritt eget kapital, insatsemission.

Om en medlem avgår ur föreningen återbetalas normalt medlemsinsatsen. Andelen anses då avyttrad för det belopp som medlemmen får ut. Omkostnadsbeloppet utgörs av det belopp som satts in i föreningen. Andelar i ekonomiska föreningar räknas som delägarrätter.

Många ekonomiska föreningar är kooperativa föreningar. Andelar i kooperativa föreningar som betingas av näringsverksamheten behandlas som tillgångar i näringsverksamheten. Om medlemmen avgår ur en sådan förening beskattas kapitalvinsten i inkomstslaget näringsverksamhet.