Definition

Skatterättslig definition av andelar som innebär att utdelning och kapitalvinst är skattefria.

Lagrum

24 kap., 25 kap. och 25 a kap. IL

Kommentar

För att undvika kedjebeskattning har man infört regler om näringsbetingade andelar. Enligt principen om ekonomisk dubbelbeskattning ska en intäkt beskattas två gånger: en gång i företagssektorn och en gång när den delas ut till en fysisk person som utdelning. En vinst som till exempel ett dotterföretag redan har blivit beskattad för ska inte beskattas när den delas ut till moderföretag. En värdeuppgång på aktier i dotterföretaget beror på den intjäningsförmåga som beskattas i dotterföretaget. Värdeuppgången ska därmed inte beskattas igen vid en avyttring.

En näringsbetingad andel ska vara en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och den ska ägas av något av följande subjekt:

 • - ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag,

 • - en svensk stiftelse eller svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. IL,

 • - en svensk sparbank,

 • - ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller

 • - ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4.

Dessutom ska andelen vara en kapitaltillgång och uppfylla något av följande villkor:

 • - Andelen är inte marknadsnoterad.

 • - Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.

 • - Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Om marknadsnoteringen har upphört på grund av inlösen, fusion, fission, likvidation eller konkurs ska andelen ändå anses marknadsnoterad när man avgör om den är en näringsbetingad andel.

En andel i ett privatbostadsföretag kan aldrig vara en näringsbetingad andel.

Ägarkravet på tio procent ska vara uppfyllt av den enskilda ägaren och det går inte att lägga ihop innehav inom en koncern. Däremot går det att lägga ihop röster från aktier i samma företag som inte är noterade för att uppfylla ägarkravet.

En andel i ett bolag som hör hemma inom EU kan vara näringsbetingad även om det är en lagerandel. Det krävs då att innehavet motsvarar 10 % eller mer av andelskapitalet (Skatteverkets ställningstagande med dnr 8-2106257).

Att avgöra om ett innehav är ett näringsbetingat innehav är ofta förenat med bedömningsfrågor. Syftet är att ett innehav som inte är en kapitalplacering, utan ett innehav man gjort för att det främjar den rörelse man bedriver, ska vara skattefritt.

En utdelning från en näringsbetingad andel är skattefri. När det gäller marknadsnoterade näringsbetingade andelar finns ett krav på att en andel måste ha varit näringsbetingad under minst ett år. Även om innehavstiden vid utdelningstillfället inte är uppfylld tas utdelningen upp som en skattefri utdelning. Innehavstiden räknas från den tidpunkt som kravet på minst tio procent av rösterna är uppfyllt. Innehavstiden bryts när andelen avyttras. Det innebär att en utdelning som varit skattefri vid utdelningstillfället kan bli skattepliktig på grund av att innehavstiden inte uppgick till minst ett år. Den tidigare utdelningen beskattas det beskattningsår som andelen avyttras.

Andelar som förvärvats genom fondemission eller nyemission anses förvärvade samma dag som de andelar som fond- eller nyemissionen grundar sig på.

En kapitalförlust på en näringsbetingad andel är inte avdragsgill och en kapitalvinst är skattefri. Även för kapitalvinster på näringsbetingade andelar finns ett villkor på att de ska innehas i minst ett år för att vara skattefria. Villkoret fungerar på samma sätt som för utdelning. Om inte kravet på innehavstiden är uppfyllt blir kapitalvinsten skattepliktig.

Det är inte bara själva andelen som är skattefri respektive ej avdragsgill. Även en avyttring av näringsbetingade delägarrätter hanteras på samma sätt som de näringsbetingade andelar som de är knutna till. En näringsbetingad delägarrätt ska grunda sig på en näringsbetingad andel och vara en:

 • - rätt på grund av teckning av aktier,

 • - teckningsrätt,

 • - fondaktierätt, eller

 • - inlösenrätt eller säljrätt som avser aktier.

Om det avyttrade företaget uppfyller kravet på att vara ett skalbolag kan en vinst vid avyttring av näringsbetingade andelar bli skattepliktig genom skalbolagsbeskattning.

Förvärvskostnader och kostnader för avyttring av näringsbetingade andelar ska hanteras i kapitalvinstberäkningen och blir därmed ej avdragsgilla. Kostnader för planerade, men inte genomförda, förvärv är avdragsgilla.

När en näringsbetingad andel, hos samma ägare, övergår till att bli lagertillgång i värdepappersrörelse anser Skatteverket att anskaffningsvärdet ska utgöras av marknadsvärdet vid karaktärsbytet (ställningstagande 170411, dnr: 131 163766-17/111).

Deklaration

En skattefri utdelning på näringsbetingade andelar dras av i INK2 ruta 4.5 b.

En skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar dras av i INK2 ruta 4.7 a.

En kapitalförlust på näringsbetingade andelar återläggs i INK2 ruta 4.7 b.