Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Näringsbidrag

Definition

Stöd utan återbetalningsskyldighet till en näringsidkare för näringsverksamheten.

Lagrum

29 kap. IL

Kommentar

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet till en näringsidkare för dennes näringsverksamhet. Näringsbidrag kan lämnas av staten, regioner, kommuner, EU m.fl.

Med stöd utan återbetalningsskyldighet avses också stöd som näringsidkaren blir skyldig att återbetala om han/hon inte uppfyller villkoren för stödet eller inte följer de föreskrifter som meddelades när stödet beviljades. Detsamma gäller om något oväntat inträffar som rubbar förutsättningarna för stödet eller om stödet strider mot artikel 107 i fördraget om EU:s funktionssätt.

Näringsbidrag kan lämnas i form av elcertifikat till skattskyldiga som har en anläggning som berättigar till tilldelning av elcertifikat. Det kan också lämnas i form av utsläppsrätter till dem som bedriver en verksamhet som berättigar till tilldelning av utsläppsrätter. Bidraget kan även lämnas i form av utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till dem som blivit tilldelade sådana. Slutligen kan näringsbidrag lämnas som stöd enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut om det inte skuldförs i räkenskaperna eller avser betalning för egna eller nyemitterade aktier.

Ett näringsbidrag ska tas upp till beskattning om det används för utgifter som är omedelbart avdragsgilla. Om utgiften är hänförlig till ett tidigare beskattningsår än det år då bidraget ska tas upp får avdraget senareläggas. Om bidraget återbetalas ska det återbetalade beloppet dras av.

För tillgångar där utgiften dras av genom värdeminskningsavdrag ska bidraget minska avskrivningsunderlaget för tillgången. Om bidraget betalas tillbaka ska avskrivningsunderlaget höjas i motsvarande mån.

Om bidraget används för att anskaffa lagertillgångar ska lagrets anskaffningsvärde minskas till den del det täcks av bidraget. Om bidraget betalas tillbaka ska lagervärdet höjas i motsvarande mån.

Om ett näringsbidrag som har betalats ut ska användas först ett senare år, får bidraget tas upp till beskattning det år det används om den skattskyldige begär det.

Rättspraxis

RÅ 1994 ref. 90

Bidrag (odlingspremie) från Davidssonska fonden till en lantbrukare helt utan krav på återbetalning ansågs utgöra gåva (ej näringsbidrag).

RÅ 1997 not. 51

Röjningsbidrag till fruktodlare bedömdes vara näringsbidrag.

RÅ 2001 ref. 28 I och II

Bidrag från en kommun till ett kommunalt bolag som föranleddes av att bolaget drev verksamhet som kommunen ansvarade för ansågs inte utgöra näringsbidrag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%