Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Närstående

Definition

Som närstående räknas make, förälder, mor- och farföräl- der, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling samt dödsbo som den skattskyldige eller någon annan av de nämnda personerna är delägare i.

Lagrum

2 kap. 22 § IL

Kommentar

Som avkomling räknas också styvbarn och fosterbarn. Dessa begrepp har inte definierats varken i lagtext eller förarbeten. Av rättspraxis framgår att ett styvbarnsförhållande uppkommer när en person gifter sig med barnets biologiska förälder även om det inte finns gemensamma barn. Ett samboförhållande räcker däremot inte för att ett styvbarnsförhållande ska uppkomma när gemensamma barn saknas.

Sambor jämställs med gifta om de har eller har haft gemensamma barn. Det innebär att om det i ett samboförhållande finns såväl gemensamma barn som särkullbarn så uppstår ett styvbarnsförhållande. Särkullbarnet räknas som styvbarn även när det nått vuxen ålder och styvbarnsförhållandet består så länge som familjebildningen består.

Fosterföräldrar omnämns inte i lagregleringen av närståendebegreppet och räknas enligt praxis inte som närstående.

Tänk på

Närståendekretsen är inte symmetrisk, vilket innebär att X kan vara närstående till Y samtidigt som Y inte är närstående till X. Bedömningen av om någon är närstående måste därför göras separat för varje person.

Exempel:

X och hennes brorson Y äger ett fåmansföretag tillsammans. För att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp krävs att den skattskyldige eller någon närstående till denne har tagit ut en lön upp till en viss nivå.

Om det bara är Y som uppfyller löneuttagskravet får även X tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme eftersom Y (syskons avkomling) är närstående till X. Om det däremot bara är X som uppfyller löneuttagskravet får Y inte tillgodoräkna sig något lönebaserat utrymme eftersom X (förälders syskon) inte är närstående till Y enligt närståendebegreppet.

Rättspraxis

RÅ 1969 ref. 36 och RÅ 81 1:88

Styvbarnsförhållande uppkommer när en person gifter sig med barnets biologiska förälder.

RÅ 1973 Fi 712

Styvbarnsförhållande uppkommer inte när en person blir sambo med barnets biologiska förälder.

HFD 2014 ref. 26

Förekomsten av gemensamt barn innebär att styvbarnsförhållande uppkommer i ett samboförhållande.

SRN 2019-04-09, dnr; 65-18/D

Regleringen av närståendebegreppet får anses uttömmande. Fosterföräldrar är därmed inte att anse som närstående.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%