Definition

Som närstående räknas make, förälder, mor- och farföräl- der, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling samt dödsbo som den skattskyldige eller någon annan av de nämnda personerna är delägare i.

Lagrum

2 kap. 22 § IL

Kommentar

Som avkomling räknas också styvbarn och fosterbarn. Dessa begrepp har inte definierats varken i lagtext eller förarbeten. Av rättspraxis framgår att ett styvbarnsförhållande uppkommer när en person gifter sig med barnets biologiska förälder även om det inte finns gemensamma barn. Ett samboförhållande räcker däremot inte för att ett styvbarnsförhållande ska uppkomma när gemensamma barn saknas.

Sambor jämställs med gifta om de har eller har haft gemensamma barn. Det innebär att om det i ett samboförhållande finns såväl gemensamma barn som särkullbarn så uppstår ett styvbarnsförhållande. Särkullbarnet räknas som styvbarn även när det nått vuxen ålder och styvbarnsförhållandet består så länge som familjebildningen består.

Styvsyskon räknas dock inte som närstående.

Fosterföräldrar omnämns inte i lagregleringen av närståendebegreppet och räknas enligt praxis inte som närstående.

Tänk på

Närståendekretsen är inte symmetrisk, vilket innebär att X kan vara närstående till Y samtidigt som Y inte är närstående till X. Bedömningen av om någon är närstående måste därför göras separat för varje person.

Exempel:

X och hennes brorson Y äger ett fåmansföretag tillsammans. För att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp krävs att den skattskyldige eller någon närstående till denne har tagit ut en lön upp till en viss nivå.

Om det bara är Y som uppfyller löneuttagskravet får även X tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme eftersom Y (syskons avkomling) är närstående till X. Om det däremot bara är X som uppfyller löneuttagskravet får Y inte tillgodoräkna sig något lönebaserat utrymme eftersom X (förälders syskon) inte är närstående till Y enligt närståendebegreppet.

Rättspraxis

RÅ 1969 ref. 36 och RÅ 81 1:88

Styvbarnsförhållande uppkommer när en person gifter sig med barnets biologiska förälder.

RÅ 1973 Fi 712

Styvbarnsförhållande uppkommer inte när en person blir sambo med barnets biologiska förälder.

HFD 2014 ref. 26

Förekomsten av gemensamt barn innebär att styvbarnsförhållande uppkommer i ett samboförhållande.

HFD 2023 not. 41

Förhandsbeskedet undanröjdes med motiveringen att det framgår direkt av lagtexten att styvsyskon inte är närstående.

SRN 2019-04-09, dnr: 65-18/D

Regleringen av närståendebegreppet får anses uttömmande. Fosterföräldrar är därmed inte att anse som närstående.