Definition

Begrepp i praxis avseende de tidigare reglerna om undantag från uttagsbeskattning, nuvarande regelverk om underprisöverlåtelser.

Lagrum

23 kap. IL

Kommentar

Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, om så inte sker ska transaktionen uttagsbeskattas. I reglerna om underprisöverlåtelser specificeras under vilka förutsättningar man slipper uttagsbeskattning. De villkor som ska vara uppfyllda är konstruerade utifrån tanken att en överlåtelse enligt underprisreglerna inte får leda till en otillbörlig skatteförmån. Däremot finns inte längre begreppet otillbörlig skatteförmån i själva lagtexten.