Innehåll

Definition

En pensionskostnad är den periodiserade utgift som en arbetsgivare har för att infria en anställds utfästelse om pension.

Lagrum

28, 58 och 59 kap. IL

Kommentar

I de flesta anställningar har den anställde rätt till en pension när denne uppnår en viss ålder, tjänstepension. Den anställde får en utfästelse om pension, pensionsutfästelse. Pensionsutfästelsen ligger ofta i anställningsavtalet, men kan ligga som en separat överenskommelse. I vissa fall ligger pensionsutfästelsen i ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och ett fackförbund. Den som utlovar en viss pension (arbetsgivaren) kallas pensionsgäldenär och den som har rätt till pensionen (den anställde) kallas pensionsborgenär.

Pensionsutfästelsen måste vara preciserad till belopp och tid från vilken den ska betalas ut.

Om en arbetsgivare infriar sin pensionsutfästelse genom en direkt utbetalning till den tidigare anställde är det en direktpension. En direktpension är avdragsgill vid utbetalningen i enlighet med bestämmelsen i 16 kap. 1 § IL och omfattas inte av begränsningarna i 28 kap. IL.

För att få avdrag med en pensionskostnad i takt med att pensionsutfästelsen tjänas in krävs att vissa villkor är uppfyllda:

  1. Pensionsutfästelsen måste vara utformad i enlighet med reglerna i 58 kap. IL, pensionsutfästelse.

  2. Pensionskostnaden måste rymmas inom beloppsbegränsningen i 28 kap. IL.

  3. Pensionsutfästelsen måste vara tryggad med någon av de tryggandeformer som anges i 28 kap. IL.

Enligt huvudregeln i 28 kap. 5 § IL får pensionskostnaden inte överstiga 35 procent av lönen och inte heller överstiga 10 prisbasbelopp. Lönen är den pensionsmedförande lönen enligt pensionsavtalet och man kan välja beskattningsårets lön eller föregående beskattningsårs lön.

Enligt kompletteringsregeln (pensionskostnader) i 28 kap. 7 § IL går det att i vissa fall få ett högre avdrag än vad som medges i huvudregeln.

En pensionskostnad är bara avdragsgill om den tryggas med någon av de tryggandeformer som anges i 28 kap. 3 § IL.

  • - Överföring till pensionsstiftelse.

  • - Avsättning i balansräkningen under rubriken avsatt till pensioner.

  • - Betalning av premie för pensionsförsäkring.

  • - Överföring till en utländsk pensionsförsäkring.

Tänk på

Det går ofta att få ett högre avdrag genom att tillämpa kompletteringsregeln.

Deklaration

Pensionskostnader måste specificeras i INK2 ruta 4.21.

Pensionskostnader som ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ska redovisas i INK2 ruta 1.4 och INK4 ruta 1.1.

Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i INK2 ruta 1.5 och INK4 ruta 1.2.

Bokförda pensionskostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokföring

Pensionskostnader tillhör det frikopplade området. Särskilda skatteregler i 28 kap. IL reglerar i vilka situationer som det går att få skatterättsligt avdrag för en bokförd pensionskostnad.

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla pensionskostnader på särskilt konto.