Innehåll

Definition

Ett löfte om pension som en arbetsgivare ger till en anställd.

Lagrum

28 och 58 kap. IL

Kommentar

En pensionsutfästelse ska vara preciserad till belopp och när den ska betalas ut. Den kan vara muntlig, men av bevisskäl är den normalt sett skriftlig. Ofta ligger pensionsutfästelsen i anställningsavtalet eller i ett kollektivavtal. Är parterna överens kan pensionsutfästelsen återgå, vilket innebär att arbetsgivaren inte längre är skyldig att betala pensionen.

För att företaget ska få avdrag med pensionskostnaden krävs att pensionsutfästelsen uppfyller följande krav:

  • - utfästelsen får inte avse någon annan förmån än ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension,

  • - den avtalade pensionen måste betalas ut under minst fem år eller tre år om pensionen upphör när den försäkrade fyller 65,

  • - efterlevandekretsen är begränsad till make, sambo och barn,

  • - ålderspension inte får betalas ut före 55 års ålder, pensionen betalas ut med samma eller stigande belopp.

Tänk på

För att få avdrag med en pensionsutfästelse krävs att utfästelsen finns före balansdagen. Det kan därför vara bra att dokumentera en rätt till en extra pensionsavsättning i till exempel ett protokoll från styrelsemöte.