Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Periodiseringsfond

Definition

En skattemässig reservering som gör det möjligt att jämna ut resultatet över tiden.

Lagrum

30 kap. IL

Kommentar

Avsättning till periodiseringsfond ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott.

Avsättning till periodiseringsfond får göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Avsättning får dock inte göras av privatbostadsföretag och investmentföretag.

Juridiska personer får göra avdrag med högst 25 procent av överskottet av näringsverksamheten före avdraget. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag medges avdrag med 30 procent av resultatet före

 • - avsättning till eller återföring av expansionsfond,

 • - kostnad för pensionsförsäkringspremier,

 • - egenavgifter, och

 • - sjukpenning.

Juridiska personer som är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut enligt bokföringslagen måste göra motsvarande avsättning i räkenskaperna för att avdrag ska medges. Det krävs dock inte att avdraget bruttoredovisas i resultaträkningen för att avdrag ska medges. Avsättning respektive återföring måste däremot - enligt Skatteverket - framgå av bokföringen.

För enskilda näringsidkare görs avsättningen i deklarationen.

För handelsbolag beräknas avdraget för varje delägare för sig och avsättningen görs hos delägarna. Det innebär att för aktiebolag som är delägare i ett handelsbolag görs avsättningen i räkenskaperna, medan en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag ska göra avsättningen i deklarationen.

Schablonintäkt

För juridiska personer är avsättningen till periodiseringsfond räntebelagd. Räntan tas ut genom att en schablonintäkt beräknas och tas upp till beskattning. Intäkten baseras på statslåneräntan (SLR) den 30 november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut, multiplicerad med summan av periodiseringsfonderna vid beskattningsårets ingång. Om räkenskapsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån. SLR den 30 november 2020 var -0,10 % och den 30 november 2021 var SLR 0,23 %.

Det finns ett golv för SLR på 0,5 % vid beräkning av schablonintäkten.

För beskattningsår som går ut 2022 blir räntan för schablonintäkten normalt 0,5 %.

Återföring

Varje års avsättning bildar en egen fond. Avdraget ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes. Återföring ska ske i tur och ordning så att den äldsta fonden återförs först.

På grund av förändringen av bolagsskatten ska man göra en större återföring av avdragen vissa år. Avdrag som gjorts under beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 ska återföras enligt följande:

 • - För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 2021 sker återföringen med 103 % av den ursprungliga fonden.

 • - För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 sker återföringen med 106 % av den ursprungliga fonden.

Avdrag som görs under beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 2021 ska återföras med 104 % av den ursprungliga fonden om återföringen görs vid beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

En juridisk person ska återföra sina avdrag trots att tiden inte har löpt ut om

 • - den upphör att bedriva näringsverksamhet eller om skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,

 • - den beskattas i Sverige bara såsom delägare i ett svenskt handelsbolag och handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamhet eller andelen avyttras eller övergår till ny ägare på annat sätt,

 • - näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige pga. ett skatteavtal med en stat utanför EES,

 • - den upplöses genom fusion och fission utan att fonden tagits över, eller

 • - det beslutas att den juridiska personen ska träda i likvidation eller försättas i konkurs.

En enskild näringsidkare ska återföra sina avdrag trots att tiden inte har löpt ut om

 • - den upphör att bedriva näringsverksamhet eller om skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,

 • - näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige pga. ett skatteavtal med en stat utanför EES, eller

 • - han/hon försätts i konkurs.

En fysisk person som är delägare i ett handelsbolag ska återföra sina avdrag trots att tiden inte har löpt ut om

 • - handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamhet eller om skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,

 • - andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till ny ägare på annat sätt,

 • - näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige pga. ett skatteavtal med en stat utanför EES, eller

 • - det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation eller om delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs.

Övertagande av fonder - från enskild näringsidkare till aktiebolag

Om en enskild näringsidkare för över näringsverksamheten eller driften av denna till ett aktiebolag får aktiebolaget ta över periodiseringsfonderna under förutsättning att

 • - överföringen inte föranleder uttagsbeskattning,

 • - att den fysiska personen gör ett tillskott motsvarande överförd periodiseringsfond, och

 • - att aktiebolaget gör en avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond.

Om den fysiska personen har flera periodiseringsfonder och inte har möjlighet att göra tillskott som motsvarar värdet av alla fonderna ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före en tidigare gjord avsättning. Tillskott som görs i samband med att periodiseringsfonder förs över påverkar inte omkostnadsbeloppet för aktierna.

Övertagande av fonder - från handelsbolag till aktiebolag

Vid överföring av en näringsverksamhet från ett handelsbolag till ett aktiebolag får periodiseringsfonderna föras över enligt samma förutsättningar som gäller för överföring från enskild näringsverksamhet. Överföring får ske under förutsättning att

 • - överföringen inte föranleder uttagsbeskattning,

 • - att handelsbolaget gör ett tillskott motsvarande överförd periodiseringsfond, och

 • - att aktiebolaget gör en avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond.

Om delägaren har flera periodiseringsfonder och inte har möjlighet att göra tillskott som motsvarar värdet av alla fonderna ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före en tidigare gjord avsättning. Tillskott som görs i samband med att periodiseringsfonder förs över påverkar inte omkostnadsbeloppet för aktierna.

Övertagande av fonder - från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare

Periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar tas över av en obegränsat skattskyldig fysisk person som förvärvar realtillgångar i en enskild näringsverksamhet genom arv, testamente, gåva eller bodelning. För att fonderna ska få tas över ska mottagaren ta över hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamheten eller av en verksamhetsgren och

 • - vid arv eller testamente skriftligen förklara att han/hon tar över fonden eller del av den.

 • - vid gåva eller bodelning ska skriftligt avtal träffas mellan parterna om övertagandet.

Det krävs dessutom att nettovärdet av de övertagna tillgångarna och skulderna uppgår till ett belopp som minst motsvarar den övertagna fonden samt att den övertagna fonden uppgår till högst så stor del av hela fonden som övertagna realtillgångar utgör av samtliga realtillgångar. Med realtillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än kontanter, banktillgodohavanden och liknande.

Om det finns flera periodiseringsfonder i näringsverksamheten och det inte finns möjlighet att göra tillskott som motsvarar värdet av alla fonderna ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före en tidigare gjord avsättning.

Övertagande av fonder - från handelsbolag till enskild näringsidkare

Om en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag tillskiftas realtillgångar i samband med handelsbolagets upplösning och skiftet inte föranleder uttagsbeskattning får delägarens avsättning till periodiseringsfonder anses ha gjorts i enskild näringsverksamhet de beskattningsår som avdragen hänför sig till.

Med realtillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än kontanter, banktillgodohavanden och liknande.

Tänk på

Den som tar över en periodiseringsfond anses själv ha gjort avsättningen för det beskattningsår som avsättningen faktiskt gjordes.

Rättspraxis

RÅ 2010 ref. 10

En periodiseringsfond får återföras till beskattning utan att motsvarande återföring görs i räkenskaperna.