Definition

Stiftelse för att främja välfärd åt arbetstagare eller deras efterlevande som inte avser pension, lön m.m.

Lagrum

27-36 §§ lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen)

16 kap. 14 § IL

Kommentar

En arbetsgivare kan grunda en personalstiftelse med ändamålet att åt anställda eller deras efterlevande främja sådan välfärd som inte avser pension, lön eller annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att betala enligt anställningsavtal eller liknande. Stiftelsens namn måste innehålla ordet personalstiftelse.

Arbetsgivaren kan i stiftelseurkunden förorda att stiftelsen endast ska omfatta en viss grupp av anställda eller efterlevande.

Personalstiftelsen får inte inneha en fordran på arbetsgivaren. Varje år får arbetsgivaren tillgodogöra sig medel ur stiftelsen för att täcka utgifter man haft inom ramen för stiftelsens ändamål. Finns ytterligare medel förfogar stiftelsen över dessa under förutsättning att medlen inte behövs för gottgörelse till arbetsgivaren under de närmaste tre åren.

Stiftelsen kan vägra att gottgöra arbetsgivaren om stiftelsen skulle behöva avstå fast egendom som används för personalens välfärd eller medel som används för dess underhåll och skötsel.

Belopp som avsätts till personalstiftelse är avdragsgilla för arbetsgivaren.