Definition

När en fysisk eller juridisk person har rätt att agera i egen sak i domstol eller hos annan myndighet.

Kommentar

När det gäller skatteärenden har den som är skyldig att deklarera för skatter och avgifter rättslig handlingsförmåga.

Personer under 18 år är omyndiga och saknar rättslig handlingsförmåga. Om inte domstol har förordnat en förmyndare är vårdnashavarna förmyndare för omyndiga barn.

En person som fyllt 16 år har rättslig handlingsförmåga när det gäller medel som denne genom arbete tjänat själv.

Även om någon har förordnats en god man har denne kvar sin rättsliga handlingsförmåga.

Om någon är satt under förvaltarskap saknar denne rättslig handlingsförmåga avseende den del som omfattas av förvaltarskapet.

Ett dödsbo har rättslig handlingsförmåga och företräds av dödsbodelägarna.

Ett handelsbolag har rättslig handlingsförmåga och företräds av delägarna.

Ett kommanditbolag har rättslig handlingsförmåga och företräds av den som är komplementär.

Ett aktiebolag har rättslig handlingsförmåga och företräds av styrelsen eller en utsedd firmatecknare.