Definition

Räntebärande värdepapper som är skyddat mot inflation.

Lagrum

48 kap. 3 § IL

Kommentar

Realränteobligationer emitteras till underkurs. Under löptiden betalas ingen ränta ut löpande. På slutdagen återbetalas det nominella beloppet med tillägg av ett belopp motsvarande inflationen under löptiden, s.k. indextillägg. Underkursen motsvarar därmed den reala räntan.

Vid avyttring och inlösen före slutdagen behandlas både realräntan och indextillägget som ränta.

Rättspraxis

RÅ 1995 ref. 71