Definition

Åtgärd på tillgång som syftar till att återställa en tillgång i ursprungligt skick.

Lagrum

18 kap. 2 §, 19 kap. 2 § och 20 kap. 3 § IL

Kommentar

Vissa tillgångar behöver repareras och underhållas löpande under tillgångarnas ekonomiska livslängd. Det gäller tillgångar av större ekonomiskt värde och långa livslängder. Till exempel byggnader, markanläggningar och vissa större maskiner behöver löpande underhåll. Utgifterna för underhåll kan ofta uppgå till betydande belopp. På grund av de ofta långa ekonomiska livslängderna får det stor påverkan på kassaflödet om utgifterna kan kostnadsföras direkt i stället för genom värdeminskningsavdrag.

Reparation och underhåll har som syfte att återställa tillgången till det skick den hade när den var ny. Det är åtgärder som typiskt sett behöver göras under tillgångens livslängd. Det kan vara att byta takbeläggning på en byggnad eller elmotor i en tryckpress.

Reparation och underhåll är inte en ombyggnad även om åtgärderna kan vara väldigt omfattande. Om byggnaden till exempel har ett eftersatt underhållsbehov kan utgifterna för reparation och underhåll vara större än det ursprungliga anskaffningsvärdet för byggnaden.

Om reparationen och underhållet leder till att tillgången är i bättre skick jämfört med när den var ny ska delar av utgiften läggas till anskaffningsvärdet. Det är endast den del av utgiften som hade behövts för att få tillgången i ursprungligt skick som är direkt avdragsgill.

När man gör en ombyggnad går det inte att dra av utgifter som till exempel tapetsering och målning direkt med hänvisning till ett underhållsbehov. Utgifterna läggs till anskaffningsvärdet och dras av genom värdeminskningsavdrag.

Att byta delar av en byggnadsstomme kan vara reparation och underhåll, men när till exempel hela grunden byts ut är det en ombyggnad.

Tänk på

Det är viktigt att göra en bedömning av vad som är tillgången när man bedömer reparation och underhåll. Att byta ut en personhiss i en byggnad är reparation och underhåll. Att byta en varuhiss som är klassificerad som byggnadsinventarier är ett förvärv av ett nytt inventarium.

Även en hyresgäst eller arrendator kan ha avdragsgilla utgifter för reparation och underhåll.

Deklaration

Om den bokförda avskrivningen skiljer sig från den skattemässiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

En utgift som aktiverats i bokföringen men som ska dras av skattemässigt justeras i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1952 not. 896

Endast motsvarande utgift för att byta ut kakelugnar ansågs avdragsgill direkt, inte den totala utgiften för att montera en centralvärmeanläggning.

RÅ 1960 not. 1507

Byte av träväggar mot stenväggar har inte ansetts vara reparation och underhåll.

RÅ 1982 Aa 135

Byte av en oljepanna mot en ytvärmeanläggning är bara direkt avdragsgill motsvarande utgiften för en ny oljepanna.

HFD 2014 ref. 51

Grundförstärkningsarbete och utbyte av befintliga pålar i en byggnad har ansetts vara direkt avdragsgilla utgifter för reparation och underhåll.

HFD 2017 not. 34

Reparation och underhåll av en näringsfastighet är avdragsgill i näringsverksamheten även om byggnaden ska användas privat.

HFD 2019 ref. 20

Byte av äldre tvåglasfönster till treglasfönster är inte en grundförbättring utan ses som reparation och underhåll.