Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Representation

Definition

Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen.

Lagrum

16 kap. 2 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande, eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård.

Det omedelbara sambandet brukar delas in i tre delar: personsamband, ortssamband och tidssamband. Med personsamband avses att representationen ska rikta sig mot de personer som deltagit i affärsförhandlingen. Avdrag medges t.ex. inte för utgifter för medföljande make. Ortssambandet innebär att representationen ska äga rum på en ort som parterna har en anknytning till eller där det kan anses naturligt att representera. Med tidssamband avses att representationen ska äga rum i nära anslutning till en affärsförhandling.

Avdrag medges med skäligt belopp. Vad som avses med skäligt belopp framgår av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:26). För lyxrepresentation (jaktutflykter, fiskeresor m.m.) medges inget avdrag alls. Avdrag medges för utgifter för enklare förtäring med 60 kr (60 kr + moms för företag som bedriver momsfri verksamhet). Om utgiften överstiger 60 kr exklusive moms medges inget avdrag alls. (Skatteverkets ställningstagande 171121, dnr: 202 416536-17/111)

I samband med extern representation medges avdrag med 180 kr (180 kr + moms) per representationstillfälle för t.ex. greenfeeavgift vid golfspel, teaterbiljett eller biljett till något idrottsevenemang.

Representationsgåva

För representationsgåvor medges fr.o.m. 2018 avdrag med 300 kr (300 kr + moms) per person om det omedelbara sambandet är uppfyllt (SKV A 2017:26). Gåvan ska alltså lämnas i samband med en affärsförhandling eller liknande. Avdrag medges inte för gåvor till affärsbekanta som lämnas i samband med personliga högtidsdagar eller helger. Avdrag medges inte heller för blomsterarrangemang i samband med dödsfall.

Demonstrationer och visningar

Utgifter för representation i samband med demonstration och visningar av företagets produkter eller tjänster i PR-syfte är avdragsgilla om det omedelbara sambandet är uppfyllt. Denna typ av aktiviteter riktar sig till en bredare krets än företagets befintliga kunder. Avdrag medges för enklare förtäring med 60 kr (60 kr + moms) per person. Eventuella lokalkostnader och liknande är avdragsgilla i sin helhet.

Jubileum m.m.

Avdrag medges med skäligt belopp för utgifter som avser jubileum. Avdragsrätten gäller inte för måltider. För avdrag krävs att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum o.s.v. Vad som är skäligt belopp får bedömas från fall till fall, men avdraget tenderar att öka ju äldre företaget blir. Vid jubileum kan avdrag, förutom för utgifter som riktar sig mot affärsförbindelser, även medges för representanter för myndigheter och massmedia. Avdrag medges också för jubileumsgåvor.

Avdrag medges också för utgifter i samband med invigning av en för företaget betydande anläggning.

Intern representation

Till intern representation räknas personalfester och informationsmöten.

Avdrag medges för högst två personalfester per år. Har man fler än två personalfester blir kostnaden för dessa ej avdragsgill i sin helhet. Det blir alltså ingen förmånsbeskattning av de anställda. Avdraget för personalfester är begränsat till 60 kr (60 kr + moms) per person för enklare förtäring + 180 kr (180 kr + moms) per person för kringkostnader som t.ex. utgifter för underhållning eller lokalhyra. Avdragsrätten gäller utgifter för anställda, anställdas familjemedlemmar och tidigare anställda som gått i pension.

Skatteverket har i ett ställningstagande (050926, dnr: 130 362366-05/111) yttrat sig om resor och övernattning i samband med personalfest. Om personalfesten hålls på den ordinarie arbetsplatsen utgör resor till och från festen resor till och från arbetet för de anställda. Bekostar arbetsgivaren dessa ska de anställda förmånsbeskattas och företaget ska betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Arbetsgivaren får avdrag för kostnaden som för lön.

Om personalfesten hålls på någon annan plats än arbetsplatsen och arbetsgivaren står för resan ska de anställda inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Skattefriheten gäller även för medföljande make och sambo.

Till intern representation räknas även informationsmöten. Ett typiskt informationsmöte är när arbetsgivaren samlar hela personalen eller en avdelning och lämnar information om t.ex. organisationsförändringar, personalfrågor e.d. Avdrag medges för enklare förtäring med 60 kr (60 kr + moms). Om arbetsgivaren bjuder på en måltid medges inget avdrag, men de anställda ska inte beskattas för det som kostförmån.

Informationsmöten ska inte förväxlas med arbetsmöten och arbetsmåltider. Skatteverket anser därför (ställningstagande 090310, dnr: 131 247797-09/111) att arbetsgivaren vid informationsmöten bör upprätta och spara ett underlag för mötet. Det kan vara ett program eller dagordning där syftet med mötet och innehållet framgår, samt uppgift om deltagare och inbjudan.

Som intern representation räknas även styrelsesammanträden, revision, bolagsstämma eller föreningsstämma. I dessa fall medges avdrag för enklare förtäring med 60 kr (60 kr + moms) per person.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla representationskostnader ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda representationskostnader som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla representationskostnader på särskilt konto.

Rättspraxis

RÅ 1970 Fi 15

Avdrag medgavs ej för kostnader i samband med 10-årsjubileum.

RÅ 1989 not. 239

Avdrag för kostnader i samband med 100-årsjubileum medgavs.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...