Definition

En del av det bundna kapitalet i ett aktiebolag.

Lagrum

20 kap. 35-36 §§ ABL

Kommentar

Tidigare fanns ett krav på att 10 procent av årets vinst skulle sättas av till reservfonden till dess fonden uppgick till 20 procent av aktiekapitalet. Detta krav slopades i och med införandet av 2005 års aktiebolagslag och avsättning till reservfond är idag frivilligt. I många äldre bolag finns reservfonden kvar som en del av det bundna kapitalet.

Bolagsstämman får besluta om minskning av reservfonden för

  • - täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten,

  • - ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av aktier,

  • - återbetalning till aktieägarna, eller

  • - annat ändamål om Bolagsverket eller domstol ger sitt tillstånd.