Definition

Egendom som tillhör flera fastigheter.

Lagrum

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

6 kap. 6 § IL

Kommentar

En samfällighet kan definieras som egendom som tillhör flera fastigheter. Samfälligheter delas normalt in i tre kategorier:

  • - marksamfälligheter,

  • - anläggningsamfälligheter och

  • - övriga samfälligheter, såsom rättighetssamfälligheter.

En samfällighet kan vara föreningsförvaltad eller delägarförvaltad. Vid föreningförvaltning bildas en samfällighetsförening eller liknande som ska förvalta samfälligheten. Äganderätten till samfälligheten ligger dock kvar hos delägarna. Delägarförvaltning är vanligast vid förvaltning av mindre samfälligheter. Det kräver att delägare är överens om samtliga förvaltningsåtgärder.

En samfällighet kan vara föreningsbeskattad eller delägarbeskattad. Vid föreningsbeskattning beskattas den juridiska personen som förvaltar samfälligheten, vanligtvis en samfällighetsförening. Föreningsbeskattning kan endast bli aktuellt under förutsättning att samfälligheten

  • - är föreningsförvaltad,

  • - är en mark- eller regleringssamfällighet, samt

  • - att den är en egen taxeringsenhet.

Samtliga tre krav måste vara uppfyllda för att föreningsbeskattning ska ske. I alla andra fall sker delägarbeskattning, vilket är vanligast.

Deklaration

En föreningsbeskattad samfällighet ska lämna INK2.