Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Samma eller likartad verksamhet

Definition

Ett fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet som ett annat fåmansföretag när verksamheten eller delar av verksamheten förts över mellan företagen.

Lagrum

57 kap. 4 § IL

Kommentar

Vid prövningen av om samma eller likartad verksamhet föreligger tittar man på förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. Bedömningen av om andelarna i ett företag är kvalificerade på grund av att samma eller likartad verksamhet bedrivs ska göras utifrån den verksamhet som bedrivs i det företaget.

Ett moderbolag kan inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet utifrån ett dotterbolags verksamhet. Moderbolagets verksamhet kan dock jämföras med ett dotterföretag i en annan koncern. För att stoppa försök till kringgåenden har reglerna nu ändrats. En andel ska även anses vara kvalificerad när ägaren, eller någon närstående, under beskattningsåret, eller något av de fem föregående åren, varit verksam i betydande omfattning, i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som ett företag i vilket andelsägaren äger andelar indirekt. Regeln tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2019.

Begreppet samma eller likartad verksamhet tar sikte på när tillgångar förts över mellan bolag. Det behöver inte vara fysiska tillgångar som förs över, det kan vara kunskap, affärskontakter, kapital (vinstmedel) som upparbetats i verksamheten eller dylikt som förs över. Om tillgångarna förs över till marknadsvärde eller genom en underprisöverlåtelse saknar betydelse för bedömningen. Av praxis framgår att bestämmelsen ska tillämpas på andelar i både det överlåtande och det förvärvande företaget.

Om verksamhet förs över från ett fåmansföretag där andelarna har upphört att vara kvalificerade pga. att karenstiden gått ut blir bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte tillämplig (SKV:s ställningstagande 130613, dnr: 131 360656-13/111).

Det krävs också att det finns ett ägarsamband för att reglerna ska bli tillämpliga. Om ett företag överlåter rörelsen till ett annat företag och ägaren till det säljande företaget blir verksam i det köpande företaget så bedriver bolagen inte samma eller likartad verksamhet. Att den tidigare ägaren ska erhålla en tilläggsköpeskilling förändrar inte detta. För att de båda företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet krävs att ägaren till det säljande företaget, eller någon närstående, äger andelar i det köpande företaget.

Att två bolag bedriver verksamheter som är snarlika behöver inte betyda att de bedriver samma eller likartad verksamhet i lagens mening. Det krävs i så fall att tillgångar förts över mellan företagen.

Tänk på

Överföring av verksamhet från ett fåmansföretag till en enskild firma omfattas inte av lagtexten. Ett fåmansföretag och en enskild firma kan alltså aldrig bedriva samma eller likartad verksamhet.

Rättspraxis

RÅ 2007 not. 66

En franchisegivare och en franchisetagare i samma kedja ansågs inte vara samma eller likartad verksamhet.

RÅ 2010 ref. 11 I

Upparbetat kapital som överförs från ett företag till ett annat medför att företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

RÅ 2010 ref. 11 III

En rörelse ansågs överförd trots att inga reella tillgångar fördes över eftersom rörelsen ansågs knuten till ägaren genom dennes kunskap och affärskontakter.

HFD 2012 ref. 67 I

Samma eller likartad verksamhet förelåg när kapital hänförligt till upparbetade vinstmedel fördes över.

HFD 2012 ref. 67 II

Ägarsamband krävs för att två fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

HFD 2012 not. 63

Att en tilläggsköpeskilling ska utgå efter viss tid förändrar inte kravet på att ägarsamband ska föreligga för att två fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

HFD 2015 ref. 17

Skatteflyktslagen var tillämplig när man försökte kringgå bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet genom interna aktieöverlåtelser.

HFD 2016 ref. 61

Skatteflyktslagen var tillämplig vid försäljning till närstående när man försökte kringgå bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet genom interna aktieöverlåtelser.

HFD 2017-12-07 mål nr 2360-17

Överlåtelse av en verksamhetsgren till marknadsvärde innebar att bolagen ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%