Definition

Förbud mot att röja en uppgift.

Lagrum

Offentlighets- och sekretesslagen

Kommentar

Offentlighetsprincipen är långtgående och väldigt många uppgifter och handlingar är offentliga. Då vissa uppgifter anses skyddsvärda även om de är offentliga finns det sekretessbestämmelser som gör att dessa inte får lämnas ut oavsett om det görs muntligt eller skriftligt. Sekretessen gäller oavsett om det är en allmän handling eller inte.

Sekretess gäller såväl mellan myndigheter och enskilda och mellan myndigheter. Sekretess gäller även i vissa situationer inom myndigheter. Sekretessreglerna är utformade med olika skaderekvisit:

• Rakt skaderekvisit, uppgifterna är offentliga om det inte uppstår skada om de lämnas ut. • Omvänt skaderekvisit, uppgifterna omfattas av sekretess om det inte står klart att de kan lämnas ut utan att det uppstår skada. • Absolut sekretess, uppgifterna omfattas av sekretess oavsett om de kan lämnas ut utan skada eller ej.

Deklarationer och uppgifter i ett skatteärende omfattas av absolut sekretess och får bara lämnas ut till den skattskyldige. Beslut om skatt är offentliga vilket innebär att taxeringsvärden och beslut om slutlig skatt är offentliga.