Definition

Ingås mellan ett eller flera länder i syfte att fördela beskattningsrätten i olika situationer och därmed minska risken för internationell dubbelbeskattning.

Lagrum

De olika avtalen utgör lagtext genom att de lagts in i propositioner och beslutats av riksdagen.

Kommentar

Ett skatteavtal reglerar vilket land som har rätt att beskatta. För att beskattning ska kunna bli aktuell krävs att inkomsten är skattepliktig enligt nationell rätt. Det innebär att ett skatteavtal endast kan begränsa rätten att beskatta, inte i sig skapa en självständig grund för beskattning.

Många skatteavtal är uppbyggda enligt OECD:s modellavtal. Det gör att de blir enklare att tolka och tillämpa.

I de flesta skatteavtal som Sverige har ingått använder man avräkning för att undvika dubbelbeskattning. Om båda staterna har rätt att beskatta avräknas betald skatt i det ena landet. Det innebär att man endast riskerar att blir beskattad med skillnaden mellan det ena landets skatt och det land som har högst skatt.

Vissa avtal använder exempt för att undvika dubbelbeskattning. Metoden innebär att en viss inkomst endast ska beskattas i det ena landet.