Definition

Är en gemensam blankett för redovisning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på ränta och utdelning.

Lagrum

26 kap. SFL

Kommentar

Skattedeklarationen är en gemensam deklaration för att redovisa moms och olika sociala avgifter samt även preliminära källskatter för lön, ränta och utdelning. Deklarationen kan lämnas till Skatteverket elektroniskt genom inloggning via internet.

En arbetsgivare ska lämna skattedeklaration månaden efter det att företaget betalat ut en lön eller gett en förmån.

Om man uppfyller förutsättningarna för forskningsavdrag redovisar man avdraget på skattedeklarationen.

Om man har registrerat företaget som säsongsarbetsgivare behöver man inte lämna deklaration varje månad. Företaget lämnar bara deklaration när det betalat ut lön eller gett en förmån. Om det inte haft något att deklarera vid årets slut lämnar det en skattedeklaration och fyller i noll (0) kronor.

Ett företag som är momsregistrerat måste lämna skattedeklaration även om det inte har haft någon momspliktig omsättning under perioden. På deklarationen anger man noll (0) i omsättning.

Företag som omsätter under 40 miljoner kronor ska lämna skattedeklarationen senast den 12:e varje månad. Skatten ska vara betald samma dag. Dessa företag har möjlighet att lämna skattedeklaration kvartalsvis.

Företag som omsätter mer än 40 miljoner kronor lämnar deklarationen och betalar skatten den 26:e varje månad.

Företag som inte omsätter mer en 1 miljon kronor kan lämna skattedeklaration en gång om året.

Om man inte lämnar in skattedeklarationen i tid kan Skatteverket ta ut en förseningsavgift. Avgiften är på 625 kronor. Skatteverket kan även skönstaxera företaget och påföra skattetillägg.

Om skattedeklarationen har blivit felaktig går det att begära omprövning genom att skicka in en ny deklaration. Den rättade deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket inom sex år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut.

Tänk på

Genom att lämna skattedeklarationen via Skatteverkets e-tjänst får man tillbaka mervärdesskatten tidigare.