Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skattemässigt värde

Lagrum

2 kap. 31-33 §§ IL

Kommentar

Skattemässigt värde definieras olika för olika slag av tillgångar.

Lagertillgångar m.m.

Med skattemässigt värde på lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar avses det värde som tillgången tas upp till vid beräkning av resultatet av näringsverksamheten. När det gäller fastigheter ska hänsyn tas till värdeminskningsavdrag som gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna.

Kapitaltillgångar

Med skattemässigt värde på kapitaltillgångar avses det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om tillgången hade avyttrats. För näringsfastigheter och näringsbostadsrätter finns vissa avvikelser från detta.

För näringsfastigheter ska sådana förbättrande reparationer och underhåll som ska återföras i inkomstslaget näringsverksamhet vid en avyttring inte räknas som förbättringsutgift.

Sådana värdeminskningsavdrag, skogsavdrag, avdrag för substansminskning, avdrag för avskrivningar på byggnader och markanläggningar som gjorts i samband med att en ersättningsfond eller liknande fond har tagits i anspråk som ska återföras när fastigheten avyttras ska minska anskaffningsutgiften.

För näringsbostadsrätter ska utgifter för förbättrande reparationer och underhåll som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren inte räknas som förbättringsutgift.

Inventarier

Med skattemässigt värde på inventarier avses anskaffningsvärdet minskat med värdeminskningsavdrag. Det gäller också för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter, även om de inte förvärvats från någon annan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%