Lagrum

2 kap. 31-33 §§ IL

Kommentar

Skattemässigt värde definieras olika för olika slag av tillgångar.

Lagertillgångar m.m.

Med skattemässigt värde på lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar avses det värde som tillgången tas upp till vid beräkning av resultatet av näringsverksamheten. När det gäller fastigheter ska hänsyn tas till värdeminskningsavdrag som gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna.

Kapitaltillgångar

Med skattemässigt värde på kapitaltillgångar avses det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om tillgången hade avyttrats. För näringsfastigheter och näringsbostadsrätter finns vissa avvikelser från detta.

För näringsfastigheter ska sådana förbättrande reparationer och underhåll som ska återföras i inkomstslaget näringsverksamhet vid en avyttring inte räknas som förbättringsutgift.

Sådana värdeminskningsavdrag, skogsavdrag, avdrag för substansminskning, avdrag för avskrivningar på byggnader och markanläggningar som gjorts i samband med att en ersättningsfond eller liknande fond har tagits i anspråk som ska återföras när fastigheten avyttras ska minska anskaffningsutgiften.

För näringsbostadsrätter ska utgifter för förbättrande reparationer och underhåll som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren inte räknas som förbättringsutgift.

Inventarier

Med skattemässigt värde på inventarier avses anskaffningsvärdet minskat med värdeminskningsavdrag. Det gäller också för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter, även om de inte förvärvats från någon annan.