Definition

Arbetskläder som används för att skydda mot mekaniska skador, frätande ämnen, nedsmutsning m.m.

Lagrum

12 kap. 32 § IL

Kommentar

I förarbetena till lagstiftningen om skattefria arbetskläder (prop. 1987/88:52 s. 58-59) anges att skattefriheten även gäller skydds- och överdragskläder som på grund av arbetets beskaffenhet utsätts för stort slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt. Kostnaden för skyddskläder är avdragsgill för arbetsgivaren.