Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Statslåneränta (SLR)

Definition

Den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år.

Kommentar

Statslåneräntan fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller från fredag t.o.m. torsdag veckan därpå.

SLR är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Den används som en schablon för att uppskatta en låneränta, intäktsränta eller en schablonmässig avkastning. Det låga ränteläget har gjort att det införts ett golv för statslåneräntan inom skattelagstiftningen. I de fall det rör sig om en utlåningsränta har golvet satts till 0,5 procent och vid inlåningsränta till 0 procent.

Riksgälden beräknar även ett medelvärde för statslåneräntan hittills under året. Det ligger till grund för den genomsnittliga statslåneräntan som Skatteverket fastställer årligen.

Statslåneräntan den 30 november 2019 fastställdes till -0,09 %. Den har bl.a. betydelse i följande sammanhang (eftersom statslåneräntan var negativ används golvnivån):

 • - Vid beräkning av 2020 års bilförmånsvärde uppgår det ränterelaterade beloppet till 75 % av 0,5 %, dvs. 0,375 % av nybilspriset.

 • - Förmån av lågförräntat lån med rörlig ränta beräknas 2020 till 0,5 % + 1 % = 1,5 % av lånebeloppet.

 • - Positiv räntefördelning vid beskattningen 2021 beräknas till 0 % + 6,0 % = 6,0 % av kapitalunderlaget.

 • - Negativ räntefördelning vid beskattningen 2021 beräknas till 0,5 % + 1,0 % = 1,5 % av kapitalunderlaget.

 • - Schablonintäkt på avsättningar till periodiseringsfond för juridiska personer för räkenskapsår som påbörjas 2018 och avslutas under 2020 beräknas till 72 % av 0,5 % = 0,36 % av den totala avsättningen vid beskattningsårets början. För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2018 uppgår schablonintäkten till 100 % av SLR. För de som har kalenderår blir schablonintäkten 2020 0,5 %.

 • - Årets gränsbelopp på kvalificerade andelar i fåmansföretag beräknas till 0 % + 9 % = 9,0 %.

 • - Uppräkning av sparat utdelningsutrymme på kvalificerade andelar i fåmansföretag 0 % + 3 % = 3,0 %.

 • - Årets gränsbelopp på andra delägarrätter än aktier i fåmansföretag beräknas till 0 % + 1 % = 1,0 %.

 • - Uppräkning av sparat utdelningsutrymme på andra delägarrätter än aktier i fåmansföretag i fåmansföretag 0 % + 1 % = 1,0 %.

 • - Skälig ränta på kapitalinsats i handelsbolag 0 % + 5 % = 5,0 %.

 • - Schablonintäkt på investeringssparkonto vid beskattningen 2021 beräknas till 0,5 % + 1 % = 1,5 %.

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2020 var 0,03%.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%