Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Teckningsrätt

Definition

Företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Lagrum

44 kap. 10 och 12 §§ samt 48 kap. 2 § IL

11 kap. 4 § ABL

Kommentar

Om teckningsrätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer man att inte utnyttja teckningsrätten kan den säljas. En försäljning av teckningsrätten utlöser dock kapitalvinstbeskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en teckningsrätt kan jämställas med en option, vilket innebär att om teckningsrätten förfaller, dvs. varken utnyttjas eller säljs, så anses den avyttrad för noll kronor. Om innehavaren har betalat något för teckningsrätten uppkommer en avdragsgill kapitalförlust med motsvarande belopp.

Teckningsrätt är en delägarrätt.

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 92

En teckningsrätt som förfaller utan att den utnyttjas anses avyttrad.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%