Definition

Företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Lagrum

44 kap. 10 och 12 §§ samt 48 kap. 2 § IL

11 kap. 4 § ABL

Kommentar

Om teckningsrätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer man att inte utnyttja teckningsrätten kan den säljas. En försäljning av teckningsrätten utlöser dock kapitalvinstbeskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en teckningsrätt kan jämställas med en option, vilket innebär att om teckningsrätten förfaller, dvs. varken utnyttjas eller säljs, så anses den avyttrad för noll kronor. Om innehavaren har betalat något för teckningsrätten uppkommer en avdragsgill kapitalförlust med motsvarande belopp.

Teckningsrätt är en delägarrätt.

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 92

En teckningsrätt som förfaller utan att den utnyttjas anses avyttrad.