Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tilläggsköpeskilling

Definition

Tillkommande betalning beräknad enligt överenskommelse i ett avtal om överlåtelse av tillgång.

Lagrum

44 kap. 28 § IL

Kommentar

Om parterna i ett överlåtelseavtal vill reglera en osäkerhet om värdet på den överlåtna tillgången, kan man göra det genom en tilläggsköpeskilling. Ofta beräknas tilläggsköpeskillingen med hjälp av resultatet under en tidsperiod efter att tillgången överlåtits.

Ett tillkommande belopp ska beskattas det år som det betalas. Beräkningen ska ske med de regler som gällde det beskattningsår som tillgången avyttrades.

Om det är en tilläggsköpeskilling vid ett andelsbyte ska det ske en ny beräkning av eventuella tjänstebelopp.

Om en avyttring leder till en kapitalförlust är förlusten inte avdragsgill innan tilläggsköpeskillingen går att beräkna.

En tilläggsköpeskilling påverkar inte den karenstid som gör att andelar som är kvalificerade andelar upphör att vara kvalificerade efter fem kalenderår.

Tänk på

Om avyttringen gjordes när personen var begränsat skattskyldig är tilläggsköpeskillingen inte skattepliktig även om personen är obegränsat skattskyldig vid utbetalning.

Deklaration

En skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar dras av i INK2 ruta 4.7 a.

En kapitalförlust på näringsbetingade andelar återläggs i INK2 ruta 4.7 b.

Bokföring

Avyttring av kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur inkomster och utgifter ska periodiseras.

Rättspraxis

HFD 2012 not. 58

En tilläggsköpeskilling har beskattats som inkomst av tjänst bland annat mot bakgrund av omvandling av bonus och differentierad betalning till aktieägarna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%