Innehåll

Definition

Tillkommande betalning beräknad enligt överenskommelse i ett avtal om överlåtelse av tillgång.

Lagrum

44 kap. 28 § IL

Kommentar

Om parterna i ett överlåtelseavtal vill reglera en osäkerhet om värdet på den överlåtna tillgången, kan man göra det genom en tilläggsköpeskilling. Ofta beräknas tilläggsköpeskillingen med hjälp av resultatet under en tidsperiod efter att tillgången överlåtits.

Ett tillkommande belopp ska beskattas det år som det betalas. Beräkningen ska ske med de regler som gällde det beskattningsår som tillgången avyttrades.

Om det är en tilläggsköpeskilling vid ett andelsbyte ska det ske en ny beräkning av eventuella tjänstebelopp.

Om en avyttring leder till en kapitalförlust är förlusten inte avdragsgill innan tilläggsköpeskillingen går att beräkna.

En tilläggsköpeskilling påverkar inte den karenstid som gör att andelar som är kvalificerade andelar upphör att vara kvalificerade efter fem kalenderår.

Tänk på

Om avyttringen gjordes när personen var begränsat skattskyldig är tilläggsköpeskillingen inte skattepliktig även om personen är obegränsat skattskyldig vid utbetalning.

Deklaration

En skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar dras av i INK2 ruta 4.7 a.

En kapitalförlust på näringsbetingade andelar återläggs i INK2 ruta 4.7 b.

Bokföring

Avyttring av kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur inkomster och utgifter ska periodiseras.

Rättspraxis

HFD 2012 not. 58

En tilläggsköpeskilling har beskattats som inkomst av tjänst bland annat mot bakgrund av omvandling av bonus och differentierad betalning till aktieägarna.