Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Traktamente

Definition

Den ersättning som utgår för att täcka ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa.

Lagrum

12 kap. 6-22 §§ och 16 kap. 28 a § IL

Kommentar

Traktamentsersättning är skattepliktig, men avdrag medges för ökade levnadskostnader. Den anställdes avdrag beräknas antingen enligt schablon eller så medges avdrag med faktiska kostnader om den anställde kan visa att dessa varit högre. Det innebär att traktamentsersättning som utgår enligt schablon, eller för faktiska kostnader, blir skattefri för den anställde under vissa förutsättningar. Arbetsgivaren gör i dessa fall en ”tyst kvittning” mellan ersättningen och avdraget. Man brukar därför tala om ”skattefria traktamenten”. Betalar arbetsgivaren ut högre ersättning än schablonbeloppen eller de faktiska kostnaderna är den överskjutande delen skattepliktig som lön.

För att avdrag för ökade levnadskostnader ska medges måste tjänsteresan ha varit förenad med minst en hel övernattning (kl. 00.00-06.00) utanför den vanliga verksamhetsorten. Betalas traktamente ut vid endagsförrättningar, dvs. tjänsteresor som inte är förenade med övernattning, är hela ersättningen skattepliktig som lön.

Avdraget vid inrikes tjänsteresor beräknas utifrån ett s.k. maximibelopp. För 2020 uppgår maximibeloppet till 240 kr. För utrikes tjänsteresor används ett s.k. normalbelopp vid beräkningen.

Om den anställde vistas i flera länder under samma dag ska traktamentsbeloppet för det land där den anställde vistats längst tid under dagen (06.00-24.00) användas. Beräkningen utgår då ifrån lokal tid i respektive land.

Avdrag beräknas för hel eller halv dag. Avresedagen räknas som hel dag om resan påbörjas innan kl. 12.00. Hemresedagen räknas som hel dag om resan avslutas efter kl. 19.00. Påbörjas resan kl. 12.00 eller senare avresedagen eller avslutas kl. 19.00 eller tidigare hemresedagen räknas respektive dag som halv dag.

Om den skattskyldige själv har ordnat med logi och inte kan visa kostnaden medges avdrag enligt schablon med ett halvt maximibelopp (nattraktamente, 120 kr för 2020) respektive ett halvt normalbelopp.

Efter tre månaders tjänstgöring i följd på samma ort reduceras det skattefria traktamentet till 70 procent och efter två år reduceras det ytterligare, till 50 procent. Efter tre månader kan inga skattefria halvdagstraktamenten betalas ut.

Om arbetsgivaren inte betalar ut traktamenten får den anställde göra avdrag i inkomstdeklarationen för ökade levnadskostnader antingen enligt schablon eller för faktiska kostnader.

Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får göra avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna ovan. När en tjänsteresa varit förlagd till samma ort i mer än tre månader får de dock inte göra avdrag med 70 procent av schablonbeloppet. Avdrag medges då i stället för den faktiska ökningen i levnadskostnaderna vilken kan vara mycket svår att visa.

Sammanfattningsvis gäller följande skattefria traktamentsbelopp och schablonavdrag då traktamenten inte betalats ut vid inrikes tjänsteresa:

Traktamente

Avdrag

Hel dag

240 kr

240 kr

Halv dag

120 kr

120 kr

Efter tre månader

168 kr

72 kr

Efter två år

120 kr

72 kr

Nattraktamente

120 kr

120 kr

Traktamentet ska minskas om den anställde tillhandahålls fri kost. Till skillnad mot vad som gäller vid kostförmån räcker det att fri kost tillhandahålls för att det skattefria traktamentet ska reduceras. Det krävs alltså inte att maten verkligen äts för att traktamentet ska reduceras. Om den skattskyldige är förhindrad att äta, t.ex. på grund av sjukdom eller att han eller hon lämnar hotellet innan frukostmatsalen öppnat, ska traktamentet dock inte reduceras.

Vid inrikes tjänsteresa ska traktamentet reduceras enligt följande för 2020 om fria måltider tillhandahålls:

Traktamente

100 %

70 %

50 %

240 kr

168 kr

120 kr

Helt fri kost

216 kr

151 kr

108 kr

Fri lunch och middag

168 kr

118 kr

84 kr

Fri lunch eller middag

84 kr

59 kr

42 kr

Fri frukost

48 kr

33 kr

24 kr

Vid utrikes tjänsteresa reduceras traktamentet procentuellt enligt följande när måltider tillhandahålls:

Helt fri kost

85 %

Fri lunch och middag

70 %

Fri lunch eller middag

35 %

Fri frukost

15 %

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 59

Skattefria halvdagstraktamenten kan inte betalas ut när en tjänsteresa pågått längre tid än tre månader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%