Innehåll

Definition

Innebär att avdraget för ökade levnadskostnader reduceras när en tjänsteresa varit förlagd till samma ort i mer än tre månader.

Lagrum

12 kap. 6 § och 18-22 § IL

Kommentar

När en tjänsteresa varit förlagd till samma ort längre tid än tre månader ska avdraget för ökade levnadskostnader beräknas enligt vad som gäller för tillfälligt arbete.

Det skattefria traktamentet enligt schablon reduceras till 70 procent (182 kr/dag vid inrikes tjänsteresa för 2023) när tjänsteresan varit förlagd till samma ort mer än tre månader i sträck. Halvdagstraktamenten kan inte betalas ut skattefritt efter tre månader. Om arbetsgivaren inte betalar ut traktamente får den anställde göra avdrag i inkomstdeklarationen. Schablonavdraget uppgår i dessa fall endast till 30 procent (72 kr/dag vid inrikes tjänsteresa 2022).

Tremånadersperioden beräknas för varje tjänsteresa separat. Vid uppehåll i tjänsteresan förlängs tremånadersperioden med de dagar som den anställde skulle ha arbetat. Vid normal arbetstid måndag till fredag förlängs inte perioden med lördag och söndag. För att tremånadersperioden ska brytas krävs att den anställde arbetar på annan ort minst fyra veckor i sträck. Andra avbrott, som semester eller sjukdom i t.ex. fem veckor, förlänger däremot perioden.

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 59

Skattefria halvdagstraktamenten kan inte betalas ut när en tjänsteresa pågått längre tid än tre månader.

Se även

traktamente