Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Underpris

Definition

Ett pris under marknadsvärde.

Lagrum

14 kap. 19 §, 22 kap., 23 kap. och 53 kap. IL

Kommentar

Utgångspunkten är att alla transaktioner ska beskattas till marknadsvärde oavsett till vilket pris transaktionen görs. Det finns olika regler som korrigerar ett underpris, uttagsbeskattning och reglerna om internprissättning säkerställer att beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet sker utifrån marknadsvärde.

För att underlätta omstruktureringar finns regler som gör det möjligt att göra transaktioner till underpris utan skattekonsekvenser. Om en transaktion uppfyller vissa krav utgör den en underprisöverlåtelse och det innebär bland annat att det inte ska ske någon uttagsbeskattning. Det är viktigt att hålla isär begreppet underprisöverlåtelse och en transaktion som sker till ett underpris. En underprisöverlåtelse är en transaktion till underpris som uppfyller vissa villkor och som därmed behandlas på ett visst sätt.

När det gäller inkomst av kapital finns ingen regel som gör att beskattning måste ske till marknadsvärde. Om en tillgång som inte är fast egendom säljs till ett pris under marknadsvärde anses det delvis vara en gåva och delvis en överlåtelse till marknadsvärde, delningsprincipen. Om det är fast egendom gäller huvudsaklighetsprincipen, en transaktion är gåva om vederlaget understiger taxeringsvärdet.

Om en fysisk person överlåter en kapitaltillgång till underpris till ett eget eller en närståendes företag finns det särskilda regler i 53 kap. IL. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

Överlåtare

En fysisk person eller ett handelsbolag som har en fysisk person som delägare ska vara överlåtare för att reglerna ska vara tillämpliga.

Förvärvare

Företaget ska ha sitt säte inom EES-området och vara av något av följande subjekt:

  • - svenskt aktiebolag,

  • - svensk ekonomisk förening,

  • - svenskt handelsbolag

  • - en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

Företaget ska direkt eller indirekt ägas av den fysiska person som är överlåtare eller en närstående till denna. Begreppet närstående är snävare än det som gäller generellt i inkomstskattelagen. Med närstående i denna regel avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling, inklusive styvbarn och fosterbarn, avkomlings make, samt dödsbon som den skattskyldige eller någon av de andra nämnda personerna är delägare i.

Typ av tillgångar

Det måste vara en kapitaltillgång som man överlåter, det är en kapitaltillgång om en försäljning skulle ha beskattats som inkomst av kapital.

Pris vid försäljningen

Det avtalade priset ska vara lägre än marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet.

Skatteeffekter vid en försäljning

Om man uppfyller ovanstående krav anses försäljningen ha skett till tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärdet, om marknadsvärdet är lägre. Det innebär att säljaren inte får avdrag med en förlust om priset är lägre än omkostnadsbeloppet.

När priset är lägre än omkostnadsbeloppet får man öka anskaffningsvärdet på andelarna i det köpande företaget. Anskaffningsvärdet ökar med skillnaden mellan priset och omkostnadsbeloppet. Om marknadsvärdet är lägre än omkostnadsbeloppet ökar anskaffningsutgiften med skillnaden mellan priset och marknadsvärdet.

Anledningen till att anskaffningsvärdet ska öka är att det sker ett tillskott till företaget genom försäljningen. Då säljaren inte beskattas vid försäljningen ökar inte anskaffningsvärdet med mer än omkostnadsbeloppet.