Definition

En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL.

Lagrum

23 kap. IL

Kommentar

Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underprisöverlåtelser. Det ska till exempel gå att föra över en verksamhet i ett företag till ett systerföretag om det är mer lämpligt affärsmässigt. Det är inte tänkt att skattelagstiftning ska förhindra affärsmässigt motiverade omstruktureringar. I 23 kap. IL finns det ett antal krav som måste vara uppfyllda för att det ska gå att göra en transaktion utan negativa skattekonsekvenser. Om dessa krav är uppfyllda är transaktionen en underprisöverlåtelse. Kraven finns för att man inte ska kunna kringgå andra bestämmelser och hamna i en bättre skattemässig situation genom transaktionen.

Det är viktigt att skilja denna legala definition från då en transaktion sker till underpris, ett pris under marknadsvärdet. En transaktion som sker till underpris behöver inte vara en underprisöverlåtelse, och vid en sådan transaktion sker uttagsbeskattning.

Om en transaktion är en underprisöverlåtelse ska den inte uttagsbeskattas och ingen ska heller utdelningsbeskattas.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att det ska vara en underprisöverlåtelse:

Överlåtare

Överlåtaren ska vara:

 • - en fysisk person,

 • - ett svenskt aktiebolag,

 • - en svensk ekonomisk förening,

 • - en svensk sparbank,

 • - ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,

 • - en svensk stiftelse,

 • - en svensk ideell förening, eller

 • - ett utländskt bolag.

Ett handels- eller kommanditbolag kan aldrig vara överlåtare.

Förvärvare

Förvärvaren ska vara:

 • - en fysisk person,

 • - ett svenskt aktiebolag,

 • - en svensk ekonomisk förening,

 • - en svensk sparbank,

 • - ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller

 • - ett utländskt bolag.

Ett handels- eller kommanditbolag kan aldrig vara förvärvare.

Om en sparbank ska ombildas till ett bankaktiebolag kan en stiftelse förvärva aktier från sparbanken.

En ideell förening som inte är skattebefriad kan förvärva tillgångar från en annan ideell förening.

Skattskyldighet

Förvärvaren ska vara skattskyldig för inkomst av en sådan näringsverksamhet där tillgången ingår. När man avgör om förvärvaren är skattskyldig ser man hur ersättningen vid en avyttring beskattas. Beskattas den i inkomstslaget näringsverksamhet uppfyller man kravet på skattskyldighet. Det innebär att en fysisk person som bedriver näringsverksamhet inte kan köpa en näringsfastighet av ett företag. En avyttring av näringsfastigheten beskattas som inkomst av kapital.

Andelar i företag som inte är näringsbetingade andelar kan inte överlåtas om dessa hos förvärvaren blir näringsbetingade andelar. Detta på grund av att de är skattepliktiga hos överlåtaren, men inte hos förvärvaren.

Koncernbidragsrätt

Om det inte är möjligt att ge koncernbidrag från överlåtare till förvärvare måste den överlåtna tillgången vara hela näringsverksamheten eller en verksamhetsgren. Det går därmed inte att överlåta enskilda tillgångar när man saknar koncernbidragsrätt.

Om det är en fysisk person som är köpare saknas koncernbidragsrätt. I de överlåtelserna måste den överlåtna tillgången alltid vara en verksamhetsgren eller hela näringsverksamheten.

Kvalificerade andelar

För att inte kringgå reglerna om kvalificerade andelar krävs det att det är minst lika stor andel kvalificerade andelar i förvärvande företag som hos överlåtaren. Om överlåtaren är en fysisk person krävs att samtliga andelar i det köpande företaget är kvalificerade.

Andelarna ska vara kvalificerade senast vid beskattningsårets utgång eller vid utdelningen om utdelning lämnas efter överlåtelsen.

Underskott

För att man inte ska kunna kringgå koncernbidragsspärren finns särskilda begränsningar när förvärvaren är ett underskottsbolag, eller om en fysisk person som förvärvare har underskott i sin näringsverksamhet. När förvärvaren är ett företag får det inte heller finnas något underskottsbolag som förvärvaren kan ge koncernbidrag till.

Om överlåtaren kan ge koncernbidrag till förvärvaren går det att genomföra en underprisöverlåtelse trots underskott hos förvärvaren. Detta förutsätter att förvärvarens underskott inte är koncernbidragsspärrade mot koncernbidrag från överlåtaren.

Om det finns ett underskott hos förvärvaren eller en fysisk person kan dessa välja att avstå från underskotten för att göra det möjligt att göra underprisöverlåtelsen.

Skatteeffekter

Om man uppfyller kraven och transaktionen därmed är en underprisöverlåtelse gäller följande:

 1. Ingen uttagsbeskattning av överlåtaren.

 2. Om priset understiger skattemässigt värde anses tillgången såld för skattemässigt värde.

 3. Förvärvaren anses ha förvärvat tillgången till skattemässigt värde om priset är lägre än skattemässigt värde.

 4. Ingen ska utdelningsbeskattas för överlåtelsen.

 5. Anskaffningsvärdet på andelar i förvärvaren påverkas inte av transaktionen.

Tänk på

Det är inte skattemässig kontinuitet för en transaktion som är en underprisöverlåtelse. Det innebär att förvärvaren anses ha förvärvat tillgången och upprättar en ny avskrivningsplan precis som vid ett externt förvärv.

Deklaration

omstrukturering

Se även

underskott