Definition

En beskattning upp till marknadsvärde vid transaktioner där det avtalade priset är lägre.

Lagrum

22 kap. IL

Kommentar

Så fort priset är lägre än marknadsvärde och det inte är affärsmässigt motiverat ska transaktionen beskattas som om den gjorts till marknadsvärde. Syftet är att säkerställa det första ledet i principen om ekonomisk dubbelbeskattning.

Det kan vara situationer där en näringsidkare tar med sig varor hem och förbrukar dem eller när denne för över varor till en annan näringsverksamhet. Det kan även vara när ett dotterföretag säljer en rörelse till ett systerföretag. Oavsett storlek på transaktionen, eller mellan vilka parter den görs, är huvudregeln att det ska ske uttagsbeskattning om priset avviker från marknadsvärdet.

Uttagsbeskattning gäller inte bara tillgångar, utan även tjänster som överförs till priser under marknadsvärde ska beskattas.

Det ska även ske uttagsbeskattning vid följande tillfällen:

  1. en näringsverksamhet upphör,

  2. skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis upphör,

  3. tillgångar förs över från en del av en näringsverksamhet till en annan del om skattskyldighet föreligger för inkomst från den förra delen, men inte för inkomst från den senare delen,

  4. inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal,

  5. tillgångar förs över från en del av en näringsverksamhet till en annan del om den senare delen, men inte den förra, är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, eller

  6. tillgångar förs över från annan näringsverksamhet till en kvalificerad rederiverksamhet enligt 39 b kap. IL.

När uttagsbeskattning sker anses förvärvaren ha köpt tillgången till det uttagsbeskattade värdet. Det innebär att uttagsbeskattning inte leder till dubbelbeskattning, förvärvaren får dra av det skattade värdet som omkostnadsbelopp. Detta framgår av lagtexten när det gäller tillgångar som förs från en enskild näringsverksamhet till en annan. När det gäller överföringar mellan företag, till exempel i en oäkta koncern, finns inte motsvarande bestämmelse. I några rättsfall har man slagit fast att köparen får det uttagsbeskattade värdet som skattemässigt anskaffningsvärde.

Om transaktionen uppfyller kraven på att vara en underprisöverlåtelse ska det inte ske någon uttagsbeskattning. En underprisöverlåtelse kan bara avse tillgångar, inte tjänster. Om det i samband med en underprisöverlåtelse av en tillgång har sålts en tjänst till pris under marknadsvärde ska denna tjänst inte uttagsbeskattas.

Deklaration

Det belopp som ska uttagsbeskattas tas upp i INK2 ruta 4.13.

Rättspraxis

RÅ 1990 not. 508

Ett moderbolag köpte en fastighet från sitt dotterbolag, fastigheten uttagsbeskattades och moderbolaget fick det uttagsbeskattade beloppet som anskaffningsvärde.

RÅ 2008 ref. 84 II

Ett dotterbolag lämnade ett räntefritt lån till sitt moderbolag och uttagsbeskattades för den uteblivna ränteintäkten. Moderbolaget fick dra av det uttagsbeskattade beloppet som ränta.