Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Utvidgat reparationsbegrepp

Definition

Möjlighet att kostnadsföra vissa ombyggnader som en direkt avdragsgill reparation och underhåll.

Lagrum

19 kap. 2 § IL

Kommentar

En ombyggnad av en byggnad har sällan en lika lång ekonomisk livslängd som själva byggnaden. Enligt de skatterättsliga reglerna går det att hänföra en utgift avseende en byggnad till reparation och underhåll, byggnadsinventarier eller byggnad. Det innebär att en ombyggnad antingen får en väldigt lång avskrivningstid om den läggs till byggnadens anskaffningsvärde, eller kostnadsförs direkt. De delar av en ombyggnad som är byggnadsinventarier kan skrivas av med räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden.

I bokföringen klassificeras ofta en ombyggnad som en hyresgästanpassning och skrivs av under hyreskontraktets löptid. Detta ger en väsentligt mer rättvisande bild jämfört med att skriva av ombyggnaden med samma avskrivningstid som byggnaden.

För att det utvidgade reparationsbegreppet ska vara tillämpligt krävs att det är en ombyggnad; det ska vara ett ändringsarbete i byggnaden. Det får inte vara fråga om en tillbyggnad eller nybyggnad. Det kan till exempel vara fråga om:

  • - Flytt av innerväggar och ändrad planlösning, nya öppningar för fönster och dörrar.

  • - Flytt av maskiner och utrustning i en industrilokal.

I samband med att en fastighet med eftersatt underhåll totalrenoveras riskerar en hel del av de utgifter som skulle kunna omfattas av både reparation och underhåll och utvidgade reparationsbegreppet att klassificeras som byggnad. Detta på grund av att ingreppen blir så omfattande att de ses som en väsentlig förändring av byggnaden. Det är bara förändringsarbete på en byggnad som inte medför en väsentlig förändring av byggnaden som kan omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Enligt förarbetena är en väsentlig förändring till exempel:

  • - Att bygga om en industrilokal till kontor, affär eller lager.

  • - Att bygga om bostäder till kontor eller affär.

  • - Ingrepp i bärande delar eller stommen för vatten och avlopp om det inte handlar om ett stambyte.

Tänk på

Även en nyttjanderättshavare, som till exempel en hyresgäst eller arrendator, har möjlighet att använda det utvidgade reparationsbegreppet för utgifter de lägger ned på den hyrda ytan.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

En utgift som är avdragsgill enligt det utvidgade reparationsbegreppet men som inte har dragits av i bokföringen justeras i INK2 och INK4 ruta 4.4 b och i ruta R16 i NE-blanketten.

Bokföring

Utgifter för byggnader och markanläggningar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

I K2-regelverket finns en bestämmelse som gör att en utgift som dras av i deklarationen i enlighet med det utvidgade reparationsbegreppet, inte får aktiveras och skrivas av med värdeminskningsavdrag. Se uppslagsordet Reparation och underhåll i Redovisa Rätt.

Rättspraxis

RÅ 1983 1:39

En ombyggnad av en yta från hotell till kontor ansågs inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet.

RÅ 2003 not. 115

Byggnader i form av förmanshytter inne i en industrilokal ansågs omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet.

RÅ 1994 not. 195

Utgifter för byggnadsinventarier kan inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet utan skrivs av enligt reglerna för inventarier.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%