Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Värdepappersregeln  the securities rule

Definition

Avgör när en anställds förvärv av ett värdepapper eller liknande avtal ska beskattas.

Lagrum

10 kap. 11 § IL

Kommentar

En anställd som förvärvar något från sin arbetsgivare måste betala ett marknadsmässigt pris för att inte förmånsbeskattas. Alla köp till pris under marknadsvärdet anses vara en förmån som har sin grund i anställningen.

När en anställd köper eller får ett värdepapper måste man ta ställning till när beskattning ska ske för att kunna värdera värdepappret vid denna tidpunkt. Om det som den anställde tillträder är ett värdepapper inträffar beskattningstidpunkten när den anställde gör förvärvet. Om det endast är ett avtal om att i framtiden förvärva ett värdepapper skjuts beskattningstidpunkten upp tills den anställde förvärvar värdepappret.

När det gäller olika incitamentsprogram där anställda ges möjlighet att köpa olika värdepapper i det företag som de är verksamma i, vill man ofta inskränka möjligheten att förfoga över värdepappret. Om de anställda säger upp sig är det vanligt att de tvingas sälja tillbaka värdepappret till samma pris som de köpte det för. Om inskränkningarna i ägandet blir för stora anses de anställda ännu inte ha gjort något förvärv, avtalet klassificeras då skatterättsligt som en personaloption. Om äganderätten har övergått och det som de anställda har förvärvat klassificeras som ett värdepapper sker eventuell förmånsbeskattningen vid förvärvet. När värdepappret sedan avyttras sker beskattningen som inkomst av kapital.

Bokföring

I vissa fall ska man redovisa en personalkostnad i samband med de anställdas förvärv av värdepapper, se uppslagsordet Personaloptioner i Redovisa Rätt.

Rättspraxis

RÅ 2009 not. 206

Aktier har ansetts vara värdepapper trots avtal om hembud till anskaffningsvärde när den anställde säger upp sig.

 

förmånliga förvärv av aktier

syntetiska aktier

syntetiska optioner

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%