Definition

En del av en rörelse som lämpar sig att avskiljas till en självständig rörelse.

Lagrum

2 kap. 25 § IL

Kommentar

När man avgör om det är en verksamhetsgren ska man utgå från förvärvaren. När en förvärvare kan få en avkastning från tillgången har man i praxis ansett att det är en verksamhetsgren. Även obebyggda fastigheter har ansetts utgöra en verksamhetsgren. Enbart kontanta medel eller värdepapper kan inte vara en verksamhetsgren, däremot kan de ingå som en del i en verksamhetsgren.

Tänk på

När det gäller underprisöverlåtelser har begreppet verksamhetsgren en vidare definition, då även andelar kan vara en verksamhetsgren. Detta under förutsättning att förvärvaren senast före beskattningsårets utgång äger näringsbetingade andelar i företaget.

Rättspraxis

RÅ 2001 not. 24

Förvaltning av värdepapper kan inte vara en verksamhetsgren.

RÅ 2004 not. 197

En avstyckad del av en skogsfastighet har ansetts utgöra en verksamhetsgren.

RÅ 2006 ref. 74

En andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts vara en verksamhetsgren.