Definition

Anläggning, fast anbringad på mark, som producerar el med hjälp av vinden.

Lagrum

19 kap. 21 § IL

Kommentar

Ett vindkraftverk är en fristående konstruktion placerad direkt på marken. Även om det inte finns någon byggnad på fastigheten klassificeras ett vindkraftverk som byggnadsinventarier.

Byggnadsinventarier kan skrivas av enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Efter ett avgörande i Skatterättsnämnden delar Skatteverket uppfattningen att ett vindkraftverk är ett byggnadsinventarium (Skatteverket 050420, dnr: 130 208909-05/111).

För en taxeringsenhet som är vindkraft är fastighetskatten 0,2 procent av fastighetens taxeringsvärde. Om ett vindkraftverk av olika yttre skäl har lägre antal drifttimmar än normalt kan det gå att justera ned taxeringsvärdet på grund av säregna förhållanden.

När en fastighetsägare upplåter mark till ett vindkraftverk förekommer det att hela inkomsten för avtalet betalas ut direkt. En sådan engångsbetalning ska periodiseras under avtalets löptid.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Avskrivning av byggnadsinventarier tillhör det formellt kopplade området. Det innebär att de bokförda avskrivningarna måste motsvara de skattemässiga för att man ska kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 84

En engångsbetalning för upplåtelse av mark för vindkraft ska periodiseras linjärt över avtalets löptid.