Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Vindkraftverk

Definition

Anläggning, fast anbringad på mark, som producerar el med hjälp av vinden.

Lagrum

19 kap. 21 § IL

Kommentar

Ett vindkraftverk är en fristående konstruktion placerad direkt på marken. Även om det inte finns någon byggnad på fastigheten klassificeras ett vindkraftverk som byggnadsinventarier.

Byggnadsinventarier kan skrivas av enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Efter ett avgörande i Skatterättsnämnden delar Skatteverket uppfattningen att ett vindkraftverk är ett byggnadsinventarium (Skatteverket 050420, dnr: 130 208909-05/111).

För en taxeringsenhet som är vindkraft är fastighetskatten 0,2 procent av fastighetens taxeringsvärde. Om ett vindkraftverk av olika yttre skäl har lägre antal drifttimmar än normalt kan det gå att justera ned taxeringsvärdet på grund av säregna förhållanden.

När en fastighetsägare upplåter mark till ett vindkraftverk förekommer det att hela inkomsten för avtalet betalas ut direkt. En sådan engångsbetalning ska periodiseras under avtalets löptid.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Avskrivning av byggnadsinventarier tillhör det formellt kopplade området. Det innebär att de bokförda avskrivningarna måste motsvara de skattemässiga för att man ska kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 84

En engångsbetalning för upplåtelse av mark för vindkraft ska periodiseras linjärt över avtalets löptid.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%