Ackord är en typ av företagsrekonstruktion. En ansökan om en sådan möjlighet att få tills stånd ett särskilt förförande för att rekonstruera sin verksamhet gör hos domstol.

Löpande bokföring

Hos gäldenären/köparen:

Ackordet innebär att gäldenären/köparen bara behöver betala en del av sina leverantörsskulder. I bokföringen ska en ackordsvinst redovisas som en intäkt och inte som en kostnadsreduktion. Erhållet ackord debiteras aktuellt skuldkonto, t.ex. konto 2440 Leverantörsskulder, och krediteras konto 3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär. Alternativt kan konto 3999 Övriga rörelseintäkter krediteras. Erhållet ackord på skuld till kreditinstitut krediteras konto 8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut. Alternativt kan konto 8490 Övriga skuldrelaterade poster krediteras.

Hos borgenären/säljaren:

Ackordet innebär att fordringsägaren/säljaren bara får en del av sina fordringar betalda. I bokföringen ska en ackordsförlust redovisas som en kostnad och inte som en intäktsreduktion eftersom det är en slags nedskrivning. Konto 6350 Förluster på kundfordringar debiteras med ackordsförlusten exklusive moms. Om det i stället gäller en fordran i kontogrupp 16 debiteras konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Korrigeringen/minskningen av den tidigare redovisade utgående momsen görs med ett belopp som motsvarar momsen på ackordsförlusten och debiteras tidigare använt utgående moms-konto. Konto 1510 Kundfordringar krediteras med den del av fordran (inklusive moms) som inte blir betalad. osäkra kundfordringar och kundförluster.

Om betalning trots allt skulle inflyta efter ackordet kan konto 3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar krediteras med det inbetalade beloppet exklusive moms.

Bokslut

Hos gäldenären/köparen:

Vid ackord i konkurs har ansvaret för bokföringen av konkursboet övergått till konkursförvaltaren och något bokslut i vanlig bemärkelse görs inte. Förvaltarens bokföring utgör underlag för dennes yttrande över ackordsförslaget till borgenärerna och för slutredovisningen till KFM.

Vid ackord utan konkurs upprättas bokslut/årsredovisning som vanligt. ÅRL saknar särskilda regler för värdering av skulder. Enligt den s.k. försiktighetsprincipen ska skulderna i bokslutet tas upp till högst förväntade belopp.

Hos borgenären/säljaren:

Osäkra kundfordringar får endast tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. En värdelös fordran får därmed inte redovisas som tillgång.

Se även uppslagsordet Ackord i Rätt Bolagsrätt.