Med affärsredovisning avses företagets externredovisning, dvs. bokföringen av företagets transaktioner med utomstående, t.ex. vid försäljning till kunder eller inköp från leverantörer. Bokföring av transaktioner som inte berör utomstående kallas för internredovisning, t.ex. hur löner till anställda ska fördelas på företagets olika avdelningar eller produkter. BFL reglerar affärsredovisningen eller externredovisningen. Internredovisningen regleras inte i någon lag.

Kontoklasserna 1-8 i BAS-kontoplanen är avsedda för företagets affärsredovisning/externredovisning, dvs. för den egentliga bokföringen. Kontoklass 0 och 9 är avsedda för företagets statistik och internredovisning.