Ett sätt att öka det egna kapitalet i aktiebolag, t.ex. för att undvika en tvångslikvidation på grund av förluster, är genom s.k. aktieägartillskott. Tillskott kan även bli aktuellt i andra situationer än i förlustsituationer, t.ex. från ett moderföretag till ett dotterföretag för att finansiera en del av verksamheten i dotterföretaget. För att aktieägartillskott ska räknas som kapitaltillskott krävs att tillskjutna medel inte lämnas i form av lån.

Det finns två typer av aktieägartillskott:

  • Ovillkorade - vilka inte ska betalas tillbaka. Kan jämställas med en ren kapitalinsats.

  • Villkorade - vilka ska återbetalas t.ex. den dag bolaget har balanserade vinstmedel över en viss nivå. Kan jämställas med ett lån utan säkerhet och ränta.

Löpande bokföring

Lämnade aktieägartillskott debiteras normalt konto 1310 Andelar i koncernföretag. Konto 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag krediteras. När aktieägartillskottet betalas debiteras konto 2860 och det krediteras det likvidkonto varifrån pengarna betalas.

Erhållna aktieägartillskott krediteras normalt konto 2093 Erhållna aktieägartillskott. Konto 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debiteras. När kontant ersättning för aktieägartillskottet erhålles krediteras konto 1660 och debiteras det likvidkonto dit pengarna betalas.

När förutsättning för återbetalning av erhållna villkorade aktieägartillskott finns, dvs. då bolaget har balanserade vinstmedel i nivå med det som krävs för återbetalning enligt avtalet med de aktieägare som lämnat tillskottet, bör beloppet skuldföras efter att bolagsstämman beslutat om återbetalning. Det belopp som ska återbetalas debiteras konto 2093 och krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Vid betalningen debiteras konto 2899 och krediteras det likvidkonto varifrån pengarna betalas.

Bokslut

I balansräkning ÅRL redovisas lämnade aktieägartillskott hos det ägande företaget under rubriken Finansiella anläggningstillgångar i posten Andelar i koncernföretag. Mottagande företag redovisar erhållna aktieägartillskott under rubriken Eget kapital i posten Balanserad vinst eller förlust. Detta gäller även RFR 2.

I det mottagande företaget redovisas aktieägartillskotten normalt i balanserade vinstmedel.

I samband med att aktieägartillskott lämnas kan nedskrivningsprövning behövas göras, särskilt om tillskottet avser förlusttäckning.

K3-regler

I koncernredovisningen ingår erhållna aktieägartillskott i posten Övrigt tillskjutet kapital.

Ett tillskott som en ägare lämnar utan att få emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument i utbyte ska enligt punkt 6.4 redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Ett tillskott som ett företag erhåller från en ägare utan att lämna emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument i utbyte ska enligt samma punkt redovisas som en ökning av eget kapital.

En återbetalning av ett lämnat tillskott (se föregående stycke) ska enligt punkt 6.5 redovisas som en minskning av andelens redovisade värde. En återbetalning av ett erhållet tillskott (se föregående stycke) ska redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning har fattats.

Upplysningar

I RedR 1 punkt 5.11 anges att det är FAR:s uppfattning att villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott ska anges som en upplysning i specifikationen över förändringar i eget kapital.

K2-regler

Aktieägartillskott som ett företag erhåller ska redovisas som en ökning av balanserat resultat när utfästelsen erhålls, se punkt 15.5. Om utfästelsen lämnas efter räkenskapsårets utgång men före årsredovisningen är upprättad får tillskottet i stället redovisas per balansdagen. Enligt punkt 15.6 ska fritt eget kapital minskas när behörigt organ har fattat beslut om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott.

Om ett företag lämnar aktieägartillskott ska enligt punkterna 11.12 och 19.5 detta läggas till anskaffningsvärdet på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen är upprättad får tillskottet redovisas per balansdagen. Återbetalning av aktieägartillskott ska, när behörigt organ har fattat beslut om återbetalning, minska det redovisade värdet på aktierna.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Om ett företag lämnar aktieägartillskott ska enligt punkterna 10.11 och 18.6 detta läggas till anskaffningsvärdet på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter räkenskapsårets utgång men innan årsbokslutet är upprättat får tillskottet redovisas per balansdagen. Återbetalning av aktieägartillskott ska, när behörigt organ har fattat beslut om återbetalning, minska det redovisade värdet på aktierna.